UKI­DA­NJEM SC­HEN­GE­NA

Iz­ra­čun GU­BI SE 470 ML­RD. EURA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - tp

Po­nov­no uvo­đe­nje gra­nič­nih kon­tro­la me­đu europ­skim dr­ža­va­ma uz­ro­ko­va­lo bi ve­ću šte­tu gos­po­dar­stvu od pri­jaš­njih pro­cje­na. Pre­ma is­tra­ži­va­nju nje­mač­ke zak­la­de Ber­tel­smann, u de­se­to­go­diš­njem raz­dob­lju europ­sko bi gos­po­dar­stvo iz­gu­bi­lo 470 mi­li­jar­di eura. To je če­ti­ri pu­ta vi­še od iz­ra­ču­na fran­cu­skih ana­li­ti­ča­ra ko­ji su svo­ju stu­di­ju obja­vi­li po­čet­kom mje­se­ca. Raz­log tak­voj raz­li­ci jest što je nje­mač­ka stu­di­ja u iz­ra­čun uklju­či­la utje­caj Ve­li­ke Bri­ta­ni­je na po­vra­tak gra­nič­nih kon­tro­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.