Rje­še­nje de­mo­graf­ske kri­ze za pet mi­li­jar­di eura go­diš­nje

PO­TI­CA­NJE ‘BABY BOOMA’ ZGROZILO POLJ­SKE EKONOMISTE

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - mm

Za­kon­sko uvo­đe­nje po­ti­ca­ja od 114 eura mje­seč­no za sva­ko dru­go i slje­de­će di­je­te u obi­te­lji zgrozilo je polj­ske ekonomiste ko­ji sma­tra­ju da će ti­me bi­ti oz­bilj­no ugro­že­na pro­ra­čun­ska sta­bil­nost. S ob­zi­rom da se Polj­ska su­oča­va s jed­nom od naj­ve­ćih de­mo­graf­skih kri­za u Eu­ro­pi, vla­da­ju­ća kon­zer­va­tiv­na stran­ka Pra­vo i prav­da naj­a­vi­la je od sr­p­nja is­pla­tu nak­na­de za dje­cu, uklju­ču­ju­ći i onu već ro­đe­nu do 18. go­di­ne ži­vo­ta. No, eko­nom­ski struč­nja­ci na­zi­va­ju taj po­tez koc­ka­njem s fi­skal­nom sta­bil­no­ću. Na­ime, na no­vac bi ima­lo pra­vo 2,7 mi­li­ju­na obi­te­lji s 3,7 mi­li­ju­na dje­ce. Ana­li­ti­ča­ri oče­ku­ju da će ovaj po­tez sta­ja­ti tri mi­li­jar­de eura go­diš­nje i na­ras­ti na pet mi­li­jar­di eura do 2017.

Dio nov­ca tre­bao bi se na­mak­nu­ti no­vim po­re­zom na ban­ke i tr­go­vač­ke lan­ce, ve­ći­nom u stra­nom vlas­niš­tvu. No, ne­jas­no je gdje će se na­mak­nu­ti os­ta­tak nov­ca. Ma­te­usz Mo­rawi­ec­ki, za­mje­nik pre­mi­jer­ke Be­ate Szyd­lo, opi­sao je ovaj po­tez kao “ogro­man no­vac”, no eko­nom­ski rast bi tre­bao po­kri­ti tro­ško­ve.

“Tek će­mo na­kon 12 do 24 mje­se­ca mo­ći do­ni­je­ti za­ključ­ke o učin­ku za­ko­na”, re­kao je za­mje­nik pre­mi­je­ra polj­ske Vla­de. Pre­ma nje­go­vim vlas­ti­tim kal­ku­la­ci­ja­ma, s da­naš­njim de­mo­graf­skim tren­do­vi­ma Polj­ska će u slje­de­ćih 35 go­di­na iz­gu­bi­ti 5,3 mi­li­ju­na oso­ba u rad­no ak­tiv­nom sta­nov­niš­tvu.

FOTOLIA

Na 114 eura imat će pra­vo 3,7 mi­li­ju­na dje­ce

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.