Huawei tvr­di da će 2021. pres­ti­ći Ap­ple i Samsung

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - mm

Iz

ki­ne­ske tvrt­ke Huawei tvr­de da ima­ju u pla­nu sus­ti­ći tre­nut­no naj­ja­če pro­izvo­đa­če mo­bi­te­la, Samsung i Ap­ple i to do 2021. go­di­ne. Tre­nut­no su na tre­ćem mjes­tu, a po­seb­no su op­ti­mis­tič­ni na­kon na­glog po­ras­ta pro­da­je svo­jih pa­met­nih te­le­fo­na proš­le go­di­ne. “Na­da­mo se da će­mo u tri go­di­ne pres­ti­ći ba­rem Ap­ple, a u ro­ku od pet go­di­na bi­ti pr­vi pro­izvo­đač u svi­je­tu”, re­kao je Ric­hard Yu, iz­vr­š­ni di­rek­tor Hu­awe­ia. Op­ti­mi­zam je oprav­dan, sma­tra­ju stuč­nja­ci, jer je tvrt­ka u 2015. pro­da­la 108 mi­li­ju­na pa­met­nih te­le­fo­na, po­ve­ćav­ši ta­ko pro­da­ju za 44 pos­to u od­no­su na 2014. Ap­ple je pro­dao 231,5 mi­li­ju­na, a Samsung 317,2 mi­li­ju­na pa­met­nih te­le­fo­na.

Yu tvr­di da ima­ju odr­ži­vi rast pro­da­je, te da oče­ku­ju po­rast za 30 pos­to go­diš­nje. Idu­će bi go­di­ne ta­ko tre­ba­li pro­da­ti 140 mi­li­ju­na mo­bi­te­la. Ve­lik broj Huawei pa­met­nih te­le­fo­na pro­da­no je u za­pad­noj Eu­ro­pi i Ki­ni, ali SAD ih je iz­bje­ga­vao sve do sa­da. Iz­vr­š­ni di­rek­tor ta­ko­đer je ot­krio da će tvrt­ka ove go­di­ne pla­si­ra­ti i ure­đa­je za “vir­tu­al­nu stvar­nost”, uklju­ču­ju­ći i slu­ša­li­ce i pa­met­ni te­le­fon ko­ji će pra­ti­ti tu teh­no­lo­gi­ju. Tak­ve ure­đa­je već su pla­si­ra­li kon­ku­ren­ti po­put Sam­sun­ga i HTCa, te do­ka­za­li da pos­to­ji in­te­res za ra­zvoj ovak­ve elek­tro­ni­ke.

Ki­ne­zi pla­ni­ra­ju rast go­diš­nje pro­da­je od 30%

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.