Gu­bi­tak od naf­te na­dok­na­di­ti po­re­zi­ma

MMF-ov sa­vjet Ara­pi­ma

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - mm

Iz

Me­đu­na­rod­nog mo­ne­tar­nog fon­da (MMF) si­gur­ni su da se eko­no­mi­je Za­ljev­skih ze­ma­lja mo­gu fi­skal­no pri­la­go­di­ti no­vom raz­dob­lju ni­skih ci­je­na naf­te. Chris­ti­ne La­gar­de, di­rek­to­ri­ca MMFa rek­la je da će izvoz­ni­ci naf­te mo­ra­ti sma­nji­ti op­ću po­troš­nju i po­ve­ća­ti vla­di­ne pri­ho­de, od­nos­no po­re­ze, ali da su to već či­ni­li u proš­los­ti, pa ne­bi tre­ba­lo bi­ti pro­ble­ma.

“Ci­je­ne naf­te pa­le su za dvi­je tre­ći­ne u po­s­ljed­nje vri­je­me, ali fak­to­ri za­li­ha i po­traž­nje su­ge­ri­ra­ju da će ova­ko os­ta­ti odre­đe­no raz­dob­lje”, iz­ja­vi­la je La­gar­de. Pro­ci­je­ni­la je da su izvoz­ni­ci naf­te na Bli­skom is­to­ku i Sje­ver­noj Afri­ci iz­gu­bi­li oko 340 mi­li­jar­di do­la­ra pri­ho­da proš­le go­di­ne zbog ni­skih ci­je­na, što je za­pra­vo 20 pos­to nji­ho­va ukup­nog BDPa.

Ka­ko su ci­je­ne naf­te pa­da­le, MMF je imao važ­nu ulo­gu u sa­vje­to­va­nju vla­da Za­ljev­skih ze­ma­lja o re­for­ma­ma za re­gu­la­ci­ju fi­nan­ci­ja. La­gar­de je do­da­la da bi uvo­đe­nje po­re­za na do­da­nu vri­jed­nost, čak i po jed­noz­na­men­kas­tim sto­pa­ma, u iz­voz­ni­ca­ma naf­te mo­glo po­ve­ća­ti pro­ra­čun­ske pri­ho­de u iz­no­su do dva pos­to BDPa.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.