Sun­ča­ne ben­zin­ske pos­ta­je u Polj­skoj

Poslovni Dnevnik - - ENERGIJA -

Polj­ska

naf­t­na tvrt­ka PKN Or­len po­kre­nu­la je pi­lot-pro­jekt u ko­jem je na kroz 11 ben­zin­skih pos­ta­ja pos­ta­vi­la sun­ča­ne elek­tra­ne, pi­še in­ter­net­ski por­tal ener­ge­ti­ka­net.com.

Ta­ko pro­izve­de­na elek­trič­na energija slu­žit će za po­tre­be pos­ta­ja, a pro­jekt tre­ba omo­gu­ći­ti Or­le­nu pro­vje­ru eko­lo­ških i eko­nom­skih uči­na­ka sun­ča­nih elek­tra­na kao iz­vo­ra ener­gi­je za pos­ta­je ši­rom Polj­ske. Za­to su u pi­lot­pro­jek­tu oda­bra­ne pos­ta­je na raz­li­či­tim lokacijama, jav­lja polj­ski dnev­nik ‘War­saw Bu­si­ness Jo­ur­nal’.

FOTOLIA

Pi­lot pro­jekt

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.