Mas­terCard tes­ti­ra pla­ća­nje ‘selfijem’

Bu­duć­nost pla­ća­nja Po­t­vr­da iden­ti­te­ta fo­to­gra­fi­ra­njem li­ca u Bri­ta­ni­ji, SAD-u i Ni­zo­zem­skoj

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE - tp

Mas­terCard na­mje­ra­va uves­ti mo­bil­no pla­ća­nje pu­tem pre­poz­na­va­nja li­ca, pri­god­no na­zva­no “sel­fie-pay” ka­ko bi do­dat­no una­pri­je­dio ve­ri­fi­ka­ci­ju iden­ti­te­ta pri­li­kom pla­ća­nja mo­bi­te­lom. Pre­ma na­vo­di­ma Fi­nan­ci­al Ti­me­sa, pi­lot-pro­jekt tak­ve vr­ste pla­ća­nja bi­ti će uve­den u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji na­kon što je već dos­tu­pan u SADu i Ni­zo­zem­skoj. Ta­moš­nji kup­ci ima­ju mo­guć­nost ske­ni­ra­nja svog oti­ska pr­sta ili fo­to­gra­fi­ra­nja li­ca mo­bi­te­lom, od­nos­no na­pra­ve “sel­fie” ka­ko bi po­t­vr­di­li iden­ti­tet. Na­kon što za­vr­ši pi­lot­fa­za u ove tri dr­ža­ve, Mas­terCard će us­lu­gu po­nu­di­ti u još 14 dr­ža­va ti­je­kom ovo­ga lje­ta.

Ova kar­ti­čar­ska ku­ća inves­ti­ra u ra­zvoj no­vih teh­no­lo­gi­ja ko­je bi tre­ba­le una­pri­je­di­ti ve­ri­fi­ka­ci­ju iden­ti­te­ta pri­li­kom pla­ća­nja mo­bi­te­li­ma te os­ta­lim pre­no­si­vim ure­đa­ji­ma. Na­vod­no se ra­di na teh­no­lo­gi­ji ko­ja će kar­tič­ne tran­sak­ci­je po­t­vr­đi­va­ti mje­re­njem ot­ku­ca­ja sr­ca.

Pre­ma ri­je­či­ma Ajaya Bhal­le, pred­sjed­ni­ka ra­zvo­ja si­gur­nos­nih rje­še­nja, Mas­terCard tes­ti­ra mo­guć­nost pre­poz­na­va­nja gla­sa ka­ko bi se eli­mi­ni­ra­le prijevare pri­li­kom kar­tič­nih pla­ća­nja. Što se ti­če is­kus­ta­va sa “sel­fi­epayom”, Bhal­la ka­že da ga “ko­ris­ni­ci obo­ža­va­ju”.

FOTOLIA

U Mas­terCar­du ka­žu da ko­ris­ni­ci vo­le 'sel­fie-pay'

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.