PRI­HO­DI BA­NA­KA OD

TR­GO­VA­NJA MA­NJI 9%

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Pri­ho­di 12 naj­ve­ćih svjet­skih inves­ti­cij­skih ba­na­ka od tr­go­va­nja s vri­jed­nos­ni­ca­ma ko­je no­se fik­s­ni pri­nos, valutama i ro­ba­ma u 2015. go­di­ni su pa­li za de­vet pos­to u od­no­su na go­di­nu ra­ni­je, po­ka­za­lo je u po­ne­dje­ljak naj­no­vi­je iz­vješ­će. Pri­ho­di 12 naj­ve­ćih svjet­skih ba­na­ka od tr­go­va­nja la­ni su ta­ko iz­no­si­li 69,9 mi­li­jar­di do­la­ra, dok su pet go­di­na pri­je iz­no­si­li 109 mi­li­jar­di do­la­ra, po­ka­za­lo je iz­vješ­će ana­li­tič­ke tvrt­ke Co­ali­ti­on, te­me­lje­no na ana­li­zi do­bi­ve­noj iz jav­no dos­tup­nih po­da­ta­ka i neo­vis­nih is­tra­ži­va­nja.

Za­ra­đe­no go­to­vo 70 mi­li­jar­di do­la­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.