DR­ŽA­VA GO­TO­VO

IZ­AŠ­LA IZ VAR­TEK­SA

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE - tp

Var­teks je u po­ne­dje­ljak na stra­ni­ca­ma Za­gre­bač­ke bur­ze obja­vio do­pis Cen­tra za res­truk­tu­ri­ra­nje i pro­da­ju (CERP) ko­jim ga oba­vje­šta­va da je pao is­pod pra­ga od pet pos­to udje­la u va­ra­ždin­skom tek­s­til­cu. Na­ime, CERP je od 1. pro­sin­ca 2014. do 30. lip­nja proš­le go­di­ne bez na­pla­te us­tu­pio 185.530 di­oni­ca Var­tek­sa hr­vat­skim rat­nim voj­nim inva­li­di­ma Do­mo­vin­skog ra­ta. Na­ve­de­ni udjel iz­no­sio je 8,35 pos­to od ukup­nog bro­ja Var­tek­so­vih di­oni­ca. Sre­di­nom proš­log tjed­na dr­ža­va je dr­ža­la sve­ga 3354 di­oni­ca od­nos­no 0,15 pos­to.

Na HRVI pre­ni­je­to 8,35 pos­to udje­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.