NA AUK­CI­JI 151 MIL. KU­NA

HNB PLA­SI­RAO

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE - pd

Hr­vat­ska narodna ban­ka (HNB) u po­ne­dje­ljak je na re­dov­noj obrat­noj re­po auk­ci­ji na tje­dan da­na pla­si­ra­la ban­ka­ma 151 mi­li­jun ku­na, po fik­s­noj re­po sto­pi od 0,50 pos­to, objav­lje­no je iz sre­diš­nje ban­ke. Na osmu ovo­go­diš­nju obrat­nu re­po auk­ci­ju pris­ti­gle su po­nu­de ba­na­ka u ukup­nom iz­no­su od 151 mi­li­jun ku­na, što zna­či da je HNB pri­hva­tio sve pris­pje­le po­nu­de. Da­tum na­mi­re je 24. ve­lja­če, a re­ot­ku­pa 2. ožuj­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.