KU­NA TRE­ZO­RA­CA DR­ŽA­VA IZ­DA­LA 1,4 MRLD.

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja iz­da­lo je u uto­rak 1,28 mi­li­jar­di ku­na te 14 mi­li­ju­na eura tre­zor­skih za­pi­sa, ukup­no go­to­vo 1,4 mi­li­jar­de ku­na. Dr­ža­va je po­nu­di­la na upis 900 mi­li­ju­na ku­na i 10 mi­li­ju­na eura, a kre­di­to­ri pod­ni­je­li vi­še od 2,2 mi­li­jar­de ku­na vri­jed­nih po­nu­da. Naj­vi­še po­traž­nje bi­lo je za jed­no­go­diš­njim za­pi­si­ma ko­jih je iz­da­no 1,27 mi­li­jar­di uz ka­mat­nu sto­pu 1,13 pos­to što je 0,12 pos­tot­nih bo­do­va ma­nje ne­go na po­s­ljed­njoj auk­ci­ji po­čet­kom ve­lja­če. Tro­mje­seč­nih za­pi­sa iz­da­no je 10 mi­li­ju­na ku­na uz pro­sječ­ni pri­nos 0,4 pos­to, te pet mi­li­ju­na s dos­pi­je­ćem od šest mje­se­ci i ci­je­nom 0,5 pos­to. Na na­pla­tu je ujed­no dos­pje­lo 1,038 mi­li­jar­di ku­na pa je dug po tre­zor­ci­ma po­ve­ćan 250 mi­li­ju­na ku­na na 19,4 mi­li­jar­di ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.