SRED­NJE KAPITALIZIRANIM TVRT­KA­MA 150 MIL. €

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

HBOR je s Eu­rop­skom inves­ti­cij­skom ban­kom pot­pi­sao ugo­vor o fi­nan­ci­ra­nju pro­je­ka­ta sred­nje ka­pi­ta­li­zi­ra­nih (Mid­cap) dru­šta­va (ona s vi­še od 250, a ma­nje od 3000 za­pos­le­nih) u iz­no­su od 150 mil. eura. Dio je to ok­vi­ra od 800 mil. eura za fi­nan­ci­ra­nje ma­lih i sred­njih po­du­zet­ni­ka te MID-cap tvrt­ki ko­ji je HBOR pot­pi­sao s EIB-om 2014. Na­mje­na su pro­jek­ti iz in­dus­tri­je, us­lu­ga, tu­riz­ma, a kod jav­nih i pri­vat­nih po­du­ze­ća pro­jek­ti ba­zi­ra­ni na zna­nju, in­fras­truk­tu­ri i oko­li­šu. Sred­stva mo­gu bi­ti pla­si­ra­na iz­rav­no ili pu­tem ba­na­ka ko­je su­ra­đu­ju s HBOR-om.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.