‘Bal­kan­ski ma­ri­fe­tlu­ci ne da­ju nam u Dal­ma­ci­ja­vi­no’

Šef Vi­ra lju­tit Ma­rin­ko Za­dro ra­zo­ča­ran spo­roš­ću hr­vat­skih ins­ti­tu­ci­ja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MI­ROS­LAV KUSKUNOVIĆ

Sve smo pla­ti­li, a već dva i pol mje­se­ca če­ka­mo da uđe­mo u vlas­niš­tvo Dal­ma­ci­ja­vi­na, ka­že pred­sjed­nik NO-a Vi­ra

Naj­ve­ća do­ma­ća tvor­ni­ca še­će­ra Vi­ro do­di­je­li­la je u Vi­ro­vi­ti­ci tra­di­ci­onal­ne na­gra­de za naj­bo­lje pro­izvo­đa­če še­ćer­ne re­pe za proš­lu go­di­nu. Po­sri­je­di je na­gra­da ko­ju Vi­ro do­dje­lju­je 13. go­di­nu za­re­dom, a uvo­đe­nje na­tje­ca­nja u pro­izvod­nji po­ka­za­lo se kao do­bar na­čin da se pro­izvo­đa­či iz­me­đu se­be bore za ve­će pri­no­se po hek­ta­ru i ve­ću di­ges­ti­ju (udio še­će­ra u še­će­re­noj re­pi), ka­zao je na sve­ča­nos­ti do­di­je­le na­gra­da pred­sjed­nik Nad­zor­no­ga od­bo­ra Vi­ra Ma­rin­ko Za­dro.

“Du­ša me bo­li kad vi­dim da se da­nas u Me­đi­mur­ju do­bi­je po hek­ta­ru če­tir, pet ili šest to­na pšenice, a u Sla­vo­ni­ji je­dva dva. Ne znam što se do­go­di­lo sa na­ma, gdje se smo se iz­gu­bi­li i gdje je nes­ta­lo zna­nje i rad”, kri­ti­čan je bio Ma­rin­ko Za­dro, ko­ji je re­kao ka­ko nje­go­va tvrt­ka već dva i pol mje­se­ca če­ka da uđe u vlas­niš­tvo Dal­ma­ci­ja­vi­na.

“Sve smo pla­ti­li na vri­je­me, is­pu­ni­lo smo svo­je obve­ze, ali ne mo­že­mo ući u vlas­niš­tvo. Na­ši bal­kan­ski ma­ri­fe­tlu­ci su ne­što što ni­je do­bro”, is­tak­nuo je Za­dro te dao do zna­nja da je ra­zo­ča­ran spo­roš­ću hr­vat­skih ins­ti­tu­ci­ja. “Či­ni mi se da smo ne­ka­da bi­li da­le­ko bo­lji ne­go što smo da­nas. Ne­ki re­zul­ta­ti u pro­izvod­nji iz 1975. bo­lji su ne­go ovi da­naš­nji. Ne­dos­ta­je nam zna­nje i vje­ru­jem da sad ima­mo do­brog no­vog mi­nis­tra ko­ji je struč­njak i ko­ji će oku­pi­ti do­bru eki­pu i pro­mje­ni­ti stva­ri u po­ljo­pri­vre­di”, ka­zao je Ma­rin­ko Za­dro te do­dao ka­ko ne­ma po­ljo­pri­vred­ne pro­izvod­nje bez ja­ke pre­hram­be­ne in­dus­tri­je, ko­ju je Hr­vat­ska od osa­mos­ta­lje­na go­to­vo uni­šti­la te otvo­ri­la tr­ži­šte za uvoz­ni­ke i stra­nu kon­ku­ren­ci­ju. Na­po­me­nuo je ka­ko je Vi­ro do­sad u dvi­je šećerane, žu­panj­sku i vi­ro­vi­tič­ku, ulo­žio go­to­vo mi­li­jar­du ku­na, a iako je po­s­ljed­njih go­di­na ci­je­na še­će­ra pa­da­la i ni­je bi­la do­bra si­tu­aci­ja, sa­da se stva­ri po­bolj­ša­va­ju i tr­ži­šte se opo­rav­lja.

“Vje­ru­jem da do­la­zi bo­lje vri­je­me za pro­izvod­nju še­ćer­ne re­pe. Ci­je­na še­će­ra i še­ćer­ne re­pe se opo­rav­lja, ta­ko da se na­dam da će­mo ima­ti do­bre re­zul­ta­te”, ka­zao je pred­sjed­nik Upra­ve Želj­ko Za­dro.

D. ŠPE­HAR/PIX

Želj­ko i Ma­rin­ko Za­dro do­di­je­li­li su ispred Vi­ra na­gra­de naj­bo­ljim ko­ope­ran­ti­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.