U ras­pra­va­ma o pre­us­tro­ju žu­pa­ni­ja funk­ci­je sta­vi­ti ispred go­lih broj­ki

Re­for­ma Broj­ka iz­me­đu 15 i 16 žu­pa­ni­ja op­ti­mal­na, ge­ograf­ski pri­hvat­lji­vo sve iz­me­đu 12 i 24, ka­že Zo­ran Kla­rić

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - ANA MA­RIA FI­LI­PO­VIĆ GRČIĆ

Po­dje­la na žu­pa­ni­je za Hr­vat­sku je bo­lja od po­dje­le na ne­ko­li­ko ve­li­kih re­gi­ja, a ve­li­či­na uprav­nih je­di­ni­ca ne­ma utje­ca­ja na gos­po­dar­sku us­pješ­nost. Is­tak­nuo je to ge­ograf Zo­ran Kla­rić na 14. sjed­ni­ci Skup­šti­ne Hr­vat­ske za­jed­ni­ce žu­pa­ni­ja (HZŽ), odr­ža­noj u uto­rak u Za­gre­bu, či­ja je središnja te­ma bi­la naj­av­lje­na re­gi­onal­na re­for­ma.

Na­veo je i pri­mjer Grč­ke, ko­ja je 2010. pro­ve­la te­ri­to­ri­jal­ni pre­us­troj sli­čan ono­me pred­lo­že­nom za Hr­vat­sku, o či­jem ne­us­pje­hu svje­do­či i po­li­tič­ki ne­us­pjeh stran­ke ko­ja je pro­mje­nu pred­la­ga­la. “Ide­ja ve­li­kih re­gi­ja bez me­đu­ra­zi­ne druš­tve­ni je eks­pe­ri­ment pri­mje­njiv sa­mo za teh­no­lo­ški ra­zvi­je­ne zem­lje s vi­so­kom ra­zi­nom po­li­tič­ke kul­tu­re”, sma­tra Kla­rić. Upo­zo­rio je na to da po­dje­la na ma­nji broj re­gi­ja dje­lu­je de­zin­te­gri­ra­ju­će po dr­žav­ni te­ri­to­rij te da ve­ći­na europ­skih ze­ma­lja te­ri­to­ri­jal­ni us­troj ni­je mi­je­nja­la vi­še od 50 go­di­na. “Broj­ka iz­me­đu 15 i 16 žu­pa­ni­ja op­ti­mal­na je za hr­vat­ske pri­li­ke, dok je ge­ograf­ski pri­hvat­lji­vo sve iz­me­đu 12 i 24. Po­zor­nost tre­ba us­mje­ri­ti na nji­ho­ve funk­ci­je, jer sve ovi­si o na­či­nu na ko­ji se re­gi­ja­ma uprav­lja“, za­klju­čio je Kla­rić.

Mi­nis­tri­ca upra­ve Du­brav­ka Jur­li­na Ali­be­go­vić is­tak­nu­la je za­do­volj­stvo otvo­re­nom mo­guć­noš­ću di­ja­lo­ga sa Za­jed­ni­com žu­pa­ni­ja. “U fo­ku­su na­šeg in­te­re­sa je efi­kas­nost jav­nih, lo­kal­nih i re­gi­onal­nih upra­va. Če­ka­ju nas sve- obu­hvat­ne re­for­me, ali i in­ten­zi­van rad. U di­ja­log će­mo uklju­či­ti i aka­dem­sku te is­tra­ži­vač­ku za­jed­ni­cu, kao i sin­di­ka­te, jer in­zis­ti­ra­mo na jav­nim us­lu­ga­ma ko­je idu na do­bro­bit RH“, po­ru­či­la je. Pred­sjed­nik Za­jed­ni­ce žu­pa­ni­ja Goran Pa­uk žu­pa­ne je po­zvao je na su­rad­nju s mi­nis­tar­stvi­ma i ti­je­li­ma jav­ne upra­ve te iz­ra­zio za­do­volj­stvo sas­tan­kom s Jur­li­nom Ali­be­go­vić. “Tre­ba­mo se ori­jen­ti­ra­ti na rast i ra­zvoj i ak­tiv­no se uklju­či­ti u ras­pra­ve ko­je se ti­ču pre­us­tro­ja žu­pa­ni­ja”, is­tak­nuo je. Pred­stav­ni­ci Eu­rop­ske ko­mi­si­je (EK) i Eu­rop­ske inves­ti­cij­ske ban­ke (EIB) pred­sta­vi­li su Europ­ski fond za stra­te­ška ula­ga­nja (EFSI) ko­jem je cilj mo­bi­li­zi­ra­nje pri­vat­nog ka­pi­ta­la za stra­te­ške inves­ti­ci­je. Pred­stav­lje­ne su i ak­tiv­nos­ti u sklo­pu EU pro­jek­ta LADDER, u ko­jemZa­jed­ni­ca žu­pa­ni­ja su­dje­lu­je s 45 part­ne­ra iz 35 ze­ma­lja.

Goran Pa­uk, pred­sjed­nik Hr­vat­ske za­jed­ni­ce žu­pa­ni­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.