Ni­že ot­kup­ne ci­je­ne ubi­ja­ju

Uza­vre­la mli­ječ­na sce­na Udru­ga OPG-ova Ži­vot upo­zo­ra­va:

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Du­kat, naj­ve­ći ot­kup­lji­vač mli­je­ka, sni­zio je ovih da­na ot­kup­ne ci­je­ne od 8 do 10 pos­to, a una­trag po­la go­di­ne i do 20 pos­to. Hr­vat­skoj pro­izvod­nji mli­je­ka, ko­ja se već du­go na­la­zi u slo­bod­nom pa­du za­dan je ti­me te­žak uda­rac. Da stvar bu­de još go­ra, do­go­di­lo se to baš u naj­o­sjet­lji­vi­jem raz­dob­lju go­di­ne, pri­je pro­ljet­ne sje­tve ka­da je se­lja­ku po­treb­na sva­ka li­pa da bi po­krio ve­li­ke se­zon­ske iz­dat­ke”, sto­ji u jav­nom pi­smu ko­je je Udru­ga OPGo­va Ži­vot u uto­rak odas­la­la ne sa­mo me­di­ji­ma već i svim dr­žav­nim duž­nos­ni­ci­ma.

Du­kat ni­je iz­nim­ka, ci­je­ne ru­še i Belje, Meg­gle i Vin­di­ja, tvr­de u Udru­zi, te pro­zi­va­ju te tvrt­ke da su s tr­žiš­nim udje­lom ve­ćim od 70 pos­to “gos­po­da­ri ži­vo­ta i smr­ti obi­telj­skih gos­po­dar­sta­va ko­ja pro­izvo­de mli­je­ko”. Pro­zi­va­ju i Mi­nis­tar­stvo po­ljo­pri­vre­de jer su nji­me “iz po­za­di­ne uprav­lja­li veliki in­te­re­si” pa je na šte­tu OPGo­va ko­či­lo os­ni­va­nje pro­izvo­đač­kih or­ga­ni­za­ci­ja.

“Tr­go­vač­ki su lan­ci pre­ko­mjer­nim uvo­zom mli­je­ka i mli­ječ­nih pro­izvo­da po dam- pin­škim ci­je­na­ma uz­ro­ko­va­li de­fla­ci­ju pro­izvo­đač­kih ci­je­na i ti­me uru­ši­li pro­fi­ta­bil­nost mlje­kar­skog sek­to­ra i far­me­ra te iz­rav­no ugro­zi­li go­to­vo 30 ti­su­ća za­pos­le­nih u sek­to­ru mlje­kar­stva”, uz­vra­ti­li su na pro­ziv­ke Udru­ge Ži­vot iz Cro­mil­ka, udru­ge mlje­kar­ske in­dus­tri­je. Upo­zo­ra­va­ju da su za­li­he u skla­di­šti­ma go­le­me i po­zi­va­ju Mi­nis­tar­stvo, pri­mar­ne pro­izvo­đa­če i tr­gov­ce na za­jed­nič­ku iz­ra­du ko­dek­sa po­na­ša­nja i do­bre tr­go­vač­ke prak­se ka­ko bi svi ko­ji pro­da­ju i/ili pro­izvo­de u pre­hram­be­nom sek­to­ru u Hr­vat­skoj mo­gli pos­lo­va­ti u fer uvje­ti­ma.

GORAN STANZL/

Cro­mil­ka tra­ži iz­ra­du ko­dek­sa do­bre tr­go­vač­ke prak­se

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.