Spajanja i pre­uzi­ma­nja la­ni pre­ma­ši­la mi­li­jun eura

Eu­ro­mo­ney U 2016. oče­ku­ju ak­tiv­nos­ti u ener­get­skom sek­to­ru, i tu­ri­zam će pri­vu­ći in­te­res

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

La­ni u Hr­vat­skoj za­bi­lje­že­na 41 tran­sak­ci­ja spajanja i pre­uzi­ma­nja, vri­jed­na 1,07 mi­li­jar­di eura, na­vo­di se u iz­vješ­ću “Emer­ging Eu­ro­pe M&A Re­port 2015/2016” (EMIS), ko­ji su sas­ta­vi­li EMIS, Eu­ro­mo­neye­va tvrt­ka za ins­ti­tu­ci­onal­ne inves­ti­to­re, i prav­ni sa­vjet­nik CMS. To je naj­ma­nji broj tih tran­sak­ci­ja od 2012., ali im je vri­jed­nost znat­no ve­ća. Na­ime, 2012. vri­jed­nost 43 tran­sak­ci­je bi­la je 611 mi­li­ju­na eura, 2013. vri­jed­nost 52 tran­sak­ci­je bi­la 492,5 mi­li­ju­na, a 2014. je bi­lo 45 tran­sak­ci­ja te­ških 419 mi­li­ju­na eura. La­ni je naj­vi­še tran­sak­ci­ja bi­lo u ne­kret­nin­skom sek­to­ru (9), u pro­izvod­nji (8) i fi­nan­cij­skoj i osi­gu­ra­va­telj­skoj in­dus­tri­ji (6). Jav­ni sek­tor, na­vo­di se, opet je ra­zo­ča­rao inves­ti­to­re, pri če­mu se pod­sje­ća na za­us­tav­lja­nje pos­tup­ka da­va­nje autocesta u kon­ce­si­ju i na gla­si­ne o za­us­tav­lja­nju da­va­nja koncesija za is­tra­ži­va­nje naf­te. Taj zas­toj bio je po­pra­ćen ne­ri­je­še- nim re­zul­ta­ti­ma iz­bo­ra. Oče­ku­je se da će no­vi pre­mi­jer i no­va Vla­da zna­čaj­no obli­ko­va­ti inves­ti­cij­sko okru­že­nje. Pri­vat­ni je sek­tor ak­tiv­ni­ji. Ukup­na vri­jed­nost 10 naj­ve­ćih tran­sak­ci­ja spajanja i ak­vi­zi­ci­ja u 2015. pre­ma­ši­la je mi­li­jar­du eura. Naj­zvuč­ni­ji pos­lo­vi uklju­ču­ju BATo­vo pre­uzi­ma­nje TDRa (550 mil. eura) te Agro­ko­ro­vo pre­uzi­ma­nje go­to­vo 70% udje­la u Vu­pi­ku. “U 2016. oče­ku­je­mo ak­tiv­nos­ti u ener­get­skom sek­to­ru, po­se­bi­ce ve­za­no uz ra­zvoj LNG ter­mi­na­la i is­ko­ri­šta­va­nje naf­te i pli­na”, ka­že se u iz­vješ­ću. Me­te ve­za­ne za tu­ri­zam i gre­en­fi­eld inves­ti­ci­je pri­vu­ći će in­te­res. “Vje­ro­jat­no će­mo vi­dje­ti dalj­nju pri­va­ti­za­ci­ju dr­žav­nih kom­pa­ni­ja, uklju­ču­ju­ći Po­štu, HEP, HŽ Car­go, HAC, zrač­ne lu­ke, obje dr­žav­ne ban­ke, Hr­vat­sku lu­tri­ju i ka­pa­ci­te­te s tu­ris­tič­kim po­ten­ci­ja­lom po­put Ku­pa­ra, Bri­ju­na, Mu­zi­la, ho­te­la u dr­žav­nom vlas­niš­tvu i biv­ših voj­nih od­ma­ra­li­šta”, na­vo­di se u iz­vješ­ću.

J. GALOIĆ/PIX

BAT-ovo pre­uzi­ma­nje TDR-a (550 mil. eura) me­đu ve­ćim tran­sak­ci­ja­ma 2015.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.