Za­mr­le eu­rop­ske inves­ti­ci­je, no re­gi­ja za­ni­ma Ara­pe i Ki­ne­ze

LO­ŠE CES­TE NI­SU NAJ­VE­ĆA PRE­PRE­KA ZA ULA­GA­ČE,

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO/EUROPSKA UNIJA -

Eu­rop­ske kom­pa­ni­je uglav­nom su prezadužene, pa se od njih u bu­du­ćem raz­dob­lju ne oče­ku­je pre­vi­še

Zem­lje re­gi­je u bu­du­ćem raz­dob­lju mo­gu oče­ki­va­ti rast inves­ti­ci­ja, ali one ne­će do­ći sa sta­rog kon­ti­nen­ta, jer su eu­rop­ske kom­pa­ni­je uglav­nom prezadužene. Sto­ga i oče­ki­va­nje da će Sr­bi­ja ula­skom u Europ­sku uni­ju, po­ve­ća­ti pri­ljev stra­nog ka­pi­ta­la vi­še ne pi­je vo­du. Na­ime, fi­nan­cij­ske ana­li­ze po­ka­zu­ju da se ve­ći pri­ljev inves­ti­ci­ja oče­ku­je iz Ki­ne, Uje­di­nje­nih Arap­skih Emi­ra­ta, pa čak i Ka­ta­ra. Os­nov­ne su to po­ru­ke s pre­kju­čer odr­ža­nog za­pad­no­bal­kan­skog inves­ti­cij­skom sa­mi­ta Eu­rop­ske ban­ke za ob­no­vu i ra­zvoj (EBRD) u Lon­do­nu.

Ore­ško­vi­ćev fond

Hr­vat­ski pre­mi­jer Ti­ho­mir Ore­ško­vić je kao stra­te­ške pri­ori­te­te hr­vat­ske Vla­de i glav­ne pre­ko­gra­nič­ne inves­ti­cij­ske pro­jek­te u ener­gi­ji i in­fras­truk­tu­ri, me­đu ko­ji­ma su LNG ter­mi­nal na Kr­ku te jadranskojonski pli­no­vod i autocesta. Ka­ko pi­še Po­li­ti­ka, po­zi­va­ju­ći sa­mi­ta, se i na na iz­ja­vee mar­gi­na­ma­su­di­oni­ka su­di­ogi­na­ma se naj­vi­še raz­go­va­ra­lou ener­ge­ti­ku oini­ku inves­ti­ci­ja­mai gra­di­telj­stvo. Je­da­nje stvo­ri­ti­od hr­vat­ski­hih­pri­od­fond od pri­ori­te­ta 500 mi­li­ju­na eura za inves­ti­ci­jes­ti­ci­je u ma­la i sred­nja po­du­ze­ća, ze­ća, a za­tim ka­zao pov­la­če­nje­je Ore­ško­vić. sred­n­doć.sred­sta­vaNo iz europ­skih fon­do­va, da is­pla­ti­se člans­tvo po­ka­zu­jeu EUi to ite­ka­ko­eka­da­da je Hr­vat­ska la­ni po­vuk­la kla 500 mi­li­ju­na eura, do­kok je iz­me­đu ovo­go­diš­nji 900 cilj mi­li­ju­na po­vu­ći ua i mi­li­jar­du eura. Tim m nov­cem bi se fi­nan­ci­ra­li pro­jek­ti u in­fra struk­tu­ri, tu­riz­mu, po­ljo­pri­vre­di. Na sa­mi­tu su su­dje­lo­va­li i pre­mi­jer Cr­ne Go­re Mi­lo Đu­ka­no­vić, Sr­bi­je Alek­san­dar Vu­čić, Ko­so­va Isa Mus­ta­fa, Al­ba­ni­je Edi Ra­ma i BiH De­nis Zviz­dić. Oni su kao inves­ti­cij­sku pred­nost naj­vi­še is­ti­ca­li ge­ograf­ski po­lo­žaj nji­ho­vih ze­ma­lja. Cr­no­gor­ski pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić pred okup­lje­nim inves­ti­to­ri­ma po­hva­lio se i kva­li­tet­nom in­fras­truk­tu­rom.

Pre­mi­je­ri s ono­ga svi­je­ta

“Go­vo­ri­te kao da ste pre­mi­je­ri skan­di­nav­skih ze­ma­lja”, re­kao je sr­p­ski pre­mi­jer Alek­san­dar Vu­čić ka­da je

uzeo ri­ječ. Ka­ko je

RE­UTERS

EBRD hva­li re­for­m­ske mje­re sr­p­skog pre­mi­je­ra Vu­či­ća

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.