BiH bez evi­den­ci­je kra­đa umjet­ni­na

Kul­tur­na do­bra Pre­ma po­da­ci­ma In­ter­po­la u re­gi­ji se obav­lja 6,2% svjet­ske ne­le­gal­ne tr­go­vi­ne

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO/EUROPSKA UNIJA -

Pljač­ka i ne­le­gal­na tr­go­vi­na kul­tur­nim do­bri­ma ve­li­ka pri­jet­nja kul­tur­noj ba­šti­ni

UBiH se još uvi­jek ne vo­di od­go­va­ra­ju­ća evi­den­ci­ja o bro­ju otu­đe­nih kul­tur­nih do­ba­ra, re­kao je za­mje­nik mi­nis­tra ci­vil­nih pos­lo­va BiH Đor­đe Mi­li­će­vić.

“Bu­du­ći da smo u re­gi­ji u ko­joj se pre­ma po­da­ci­ma In­ter­po­la oba­vi 6,2% svjet­ske ne­le­gal­ne tr­go­vi­ne kul­tur­nim do­bri­ma, nuž­nost stva­ra­nja Cr­ve­ne lis­te tre­ba­la bi bi­ti je­dan od pri­ori­te­ta ka­da je ri­ječ o za­šti­ti kul­tur­nog na­s­lje­đa, na­veo je Mi­li­će­vić, a pre­no­si Ak­ta. Do­dao je da uni­šta­va­nje, pljač­ka i ne­le­gal­na tr­go­vi­na kul­tur- nim do­bri­ma ve­li­ka pri­jet­nja kul­tur­noj ba­šti­ni. Za­to se za­lo­žio za us­pos­ta­vu ko­or­di­na­ci­je i raz­mje­ne in­for­ma­ci­ja iz­me­đu svih nad­lež­nih ins­ti­tu­ci­ja u BiH. Mi­nis­tar­stvo ci­vil­nih pos­lo­va BiH or­ga­ni­zi­ra­lo je ra­di­oni­cu na te­mu: Im­ple­men­ta­ci­ja Ko­nven­ci­je iz 1970. go­di­ne o bor­bi pro­tiv ne­le­gal­ne tr­go­vi­ne kul­tur­nim do­bri­ma u sa­rad­nji s ure­dom UNESCOa u Sa­ra­je­vu.

Su­dje­lo­va­li su pred­stav­ni­ci nad­lež­nih ins­ti­tu­ci­ja u oblas­ti kul­tu­re, unu­traš­njih pos­lo­va, prav­de, a pla­ni­ra­no je da se u bu­du­će ak­tiv­nos­ti uklju­če i or­ga­ni­za­ci­je ci­vil­nog druš­tva ko­je se ba­ve ovom pro­ble­ma­ti­kom, te mi­nis­tar­stva obra­zo­va­nja i pred­stav­ni­ci me­di­ja.

FOTOLIA

BiH po­treb­no hit­no stva­ra­nje tzv. Cr­ve­ne lis­te

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.