KLAS LA­NI OSTVAIO

81 MI­LI­JUN KM PRI­HO­DA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO/EUROPSKA UNIJA -

Pre­hram­be­na in­dus­tri­ja Klas Sarajevo je U dvi­je go­di­ne, od­kad je ve­ćin­ski vlas­nik pos­tao AS Gro­up, po­ve­ća­la pri­hod za 50 pos­to, pri­op­će­no je iz te kom­pa­ni­je. Ru­smir Hr­vić, di­rek­tor “Kla­sa”, re­kao je da su ovu kom­pa­ni­ju pre­uze­li ka­da je ima­la oko 55 mi­li­ju­na KM go­diš­njeg pri­ho­da, a la­ni su os­tva­ri­li oko 81 mi­li­jun KM pri­ho­da. Do­dao je da su tre­nut­no u fa­zi uvo­đe­nja efi­kas­nog kor­po­ra­tiv­nog uprav­lja­nja na ni­vou gru­pa­ci­je, ino­vi­ra­nja, i po­kre­ta­nja no­vih pro­izvod­nih pro­gra­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.