Ra­do­vi na Dra­ško­vi­će­vu Gra­du sun­ca idu po pla­nu

Inves­ti­ci­ja Kod Tre­bi­nja ni­če tu­ris­tič­ko na­se­lje

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Kom­pa­ni­ja Swi­ss­li­on, sr­p­skog po­du­zet­ni­ka Ro­do­lju­ba Dra­ško­vi­ća, ulo­žit će ove go­di­ne vi­še od 20 mi­li­ju­na ko­nver­ti­bil­nih ma­ra­ka u pro­jekt “Grad sun­ca” na­do­mak Tre­bi­nja, gdje se gra­đe­vin­ski ra­do­vi odvijaju pre­ma pla­nu. Dra­ško­vić je po­t­vr­dio da će u ožuj­ku, ka­da u “Gra­du sun­ca” kre­će pu­na gra­đe­vin­ska se­zo­na, na ovom lo­ka­li­te­tu bi­ti po­treb­no oko 350 rad­ni­ka.

“Gradi se sve ono što sam i obe­ćao i što je pro­jek­tom pre­dvi­đe­no, a u pi­ta­nju su ak­va­park, sport­ski te­re­ni sa za­tvo­re­nim olim­pij­skim ba­ze­nom, ho­te­li i spa cen­tri. Tre­nut­no se naj­vi­še ra­di na sun­ča­nim vre­li­ma, od­nos­no je­ze­ri­ma ko­ja ne­će bi­ti kla­si­čan ak­va­park, već ne­što pot­pu­no no­vo, što će bi­ti za­vr­še­no do po­čet­ka se­zo­ne”, po­jas­nio je Dra­ško­vić za Ne­za­vis­ne no­vi­ne.

Do­da­je da će u sklo­pu to­ga “Hi­dro­elek­tra­ne na Tre­biš­nji­ci” gra­di­ti olim­pij­ski ba­zen, dok će kas­ni­je bi­ti iz­gra­đen i sport­ski ho­tel, sport­ski te­re­ni, kao i va­roš čar­ši­ja, a po­t­vr­dio je da se ni­je odus­ta­lo ni od grad­nje aero­dro­ma, ali i kli­nič­kog cen­tra i broj­nih ho­te­la. Ma­ši­ne u Dra­žen­skoj go­ri, gdje ni­če “Grad sun­ca”, ra­de u tri smje­ne, a sve se fi­nan­ci­ra is­klju­či­vo nov­cem Swi­ss­li­ona.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.