Mi­kro gra­đe­vin­ski stro­je­vi iz­voz­ni hit tvrt­ke iz Pa­ra­ći­na

Naš­li ni­šu Tvrt­ka Hy­dro­mag la­ni u lis­to­pa­du po­kre­nu­la pro­izvod­nju

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Oot­ka­ko je la­ni u lis­to­pa­du u Pa­ra­ći­nu po­če­la pro­izvod­nja no­vo­os­no­va­ne tvrt­ke Hy­dro­mag sa sve­ga pet za­pos­le­nih, ne je­nja­va in­te­res jav­nos­ti za nju. Sva­kog mje­se­ca iz po­go­na iz­a­đe dva­de­se­tak mi­kro­mi­ni ma­ši­na, naj­vi­še ma­lih ba­ge­ra, vi­lju­ška­ra i cje­pa­ča dr­va. Pre­ko ma­tič­ne fran­cu­ske tvrt­ke one od­la­ze na tr­ži­šta EU, Aus­tra­li­je i Juž­ne Ame­ri­ke.

Ka­ko pi­šu Ve­čer­nje no­vos­ti, tvrt­ka je re­gis­tri­ra­na u Pa­ra­ći­nu la­ni u ožuj­ku, usvib­nju je po­čeo ra­di­ti pro­daj­ni obje­kat hi­dra­ulič­nih kom­po­nen­ti, a pro­izvod­nja stro­je­va kre­nu­la­je u lis­to­pa­du. U Sr­bi­ji su se jav­nos­ti pred­sta­vi­li na gos­po­dar­skom saj­mu u Pa­ra­ći­nu.

“Pr­ve pro­to­ti­pe na­pra­vi­li smo baš za sa­jam i naš štand pri­vu­kao je ogrom­nu paž­nju. Za­to smo i pro­gla­še­ni ukup­nim po­bjed­ni­ci­ma, a do­bi­li smo pe­har za ino­va­ci­ju i kva­li­te­tu”, objaš­nja­va di­rek­tor Alek­san­dar Cvetković, do­da­ju­ći ka­ko je ri­ječ o je­dins­tve­nim stro­je­vi­ma na sr­p­skom tr­ži­štu ko­je ra­de pre­ma li­cen­ci­ji.

Vlas­nik tvrt­ke je Goran Ris­tić, ko­ji go­di­na­ma ži­vi i ra­di u Fran­cu­skoj, gdje je i sje­di­šte Hy­dro­ma­ga. Pro­izvod­nja u Pa­ra­ći­nu je smje­šte­na u iz­najm­lje­noj ha­li, a zbog ogra­ni­če­nog pros­to­ra pro­izvod­ni ka­pa­ci­tet je 25 stro­je­va mje­seč­no. Svi za­vr­še u ino­zem­s­tvu, a iako ima in­te­re­sa sr­p­skih po­du­zet­ni­ka i gra­đe­vi­na­ra, u sa­daš­njim uvje­ti­ma ne­ma mo­guć­nos­ti za ve­ćom pro­izvod­njom. To će bi­ti mo­gu­će tek grad­njom nji­ho­vog po­go­na, što je u pla­nu, ka­da će atrak­tiv­ni mi­ni­ja­tur­ni stro­je­vi bi­ti dos­tup­ni i sr­p­skim kup­ci­ma.

PD

Mi­kro stro­je­vi la­ko na­la­ze kli­jen­te­lu od EU do Aus­tra­li­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.