Di­je­lje­nje auta od­no­si 8 mi­li­jar­di do­la­ra za­ra­de

Trend

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - ANA MA­RIA FI­LI­PO­VIĆ GRČIĆ

Sa­mo ame­rič­koj auto­mo­bil­skoj in­dus­tri­ji zbog su­ko­ri­šte­nja auto­mo­bi­la pro­da­ja će se sma­nji­ti za 50.000 vo­zi­la

Al­ter­na­ti­va vlas­niš­tvu auto­mo­bi­la, us­lu­ga car sha­rin­ga te sta­bi­lan rast pro­izvod­nje auto­nom­nih vo­zi­la, mo­gle bi do 2021. go­di­ne na­šte­ti­ti za­ra­di auto­mo­bil­ske in­dus­tri­je, po­ka­za­la je stu­di­ja Bos­ton Con­sul­tin­ga. Pris­ta­še mo­de­la car sha­rin­ga ili su­ko­ri­šte­nja auto­mo­bi­la kao naj­ve­će pred­nos­ti is­ti­ču spa­ja­nje eko­no­mi­je di­je­lje­nja sa su­vre­me­nom ze­le­nom eko­no­mi­jom uz pri­mje­nu naj­no­vi­je teh­no­lo­gi­je, dok se kod pro­izvo­đa­ča auto­mo­bi­la umjes­to en­tu­zi­jaz­ma jav­lja - na­pe­tost.

Eu­ro­pa te­že po­go­đe­na

Na­ime, auto­mo­bil­ska in­dus­tri­ja mo­gla bi os­ta­ti bez ve­ćeg di­je­la za­ra­de. Kao po­seb­no ugro­že­ne re­gi­je is­ti­ču se Eu­ro­pa i Azi­ja, ne­što ma­nje SAD. Pre­dvi­đa se da ame­rič­ku auto­mo­bil­sku in­dus­tri­ju zbog ko­ris­ni­ka us­lu­ga car-sha­rin­ga u 2021. oče­ku­je go­diš­nji pad pro­da­je od oko 52.000 vo­zi­la ili osam mi­li­jar­di do­la­ra sla­bi­ja za­ra­da. No, gu­bi­ci će se dje­lo­mič­no na­dok­na­di­ti pro­da­jom 44.000 ko­ma­da vo­zi­la go­diš­nje car-sha­ring kom­pa­ni­ja­ma.

Na tom su tra­gu ne­ki od pro­izvo­đa­ča po­put Forda i Ge­ne­ral Mo­tor­sa već po­če­li inves­ti­ra­ti u car-sha­ring ka­ko bi uma­nji­li šte­tu. Nji­ho­vo uklju­či­va­nje u ovaj seg­ment pri­je­vo­za raz­li­ku u pri­ho­di­ma sma­njit će na ma­njak od 8000 vo­zi­la go­diš­nje ili pri­hvat­lji­vih 500 mi­li­ju­na do­la­ra, pre­no­si Re­uters. Ovaj mo­del sve je po­pu­lar­ni­ji u gra­do­vi­ma za­pad­nog di­je­la Eu­ro­pe, dok se od tvrt­ki ko­je ga nu­de is­ti­ču Avis Bud­get, Tip­ca­ra, Da­imler i Car2Go. Što se ti­če Hr­vat­ske, pr­vu us­lu­gu su­ko­ri­šte­nja za­jed­nič­kih vo­zi­la u Za-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.