THY­SSENKRUPP GRADI

TVORNICU U MA­ĐAR­SKOJ

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Nje­mač­ka kom­pa­ni­ja Thy­ssenKrupp obja­vi­la je u uto­rak da će ulo­ži­ti 100 mi­li­ju­na eura u no­vu tvornicu mo­to­ra i di­je­lo­va auto­mo­bil­skog uprav­ljač­kog sus­ta­va u Ma­đar­skoj. No­va tvor­ni­ca u Ma­đar­skoj bit će iz­gra­đe­na u Ja­s­zfeny­sza­ruu, 70 ki­lo­me­ta­ra is­toč­no od Bu­dim­pe­šte, a za­pos­lit će 500 rad­ni­ka. Bit će to pr­va Thy­ssenKrup­po­va tvor­ni­ca u Eu­ro­pi ko­ja će na jed­nom mjes­tu pro­izvo­di­ti di­je­lo­ve ba­zi­ra­ne na dvi­je raz­li­či­te teh­no­lo­gi­je. Gra­đe­vin­ski ra­do­vi tre­ba­li bi po­če­ti na pro­lje­će, a pro­izvod­nja elek­tro­nič­kih sus­ta­va za uprav­lja­nje od 2018. go­di­ne. Thy­ssenKrupp je u Bu­dim­pe­šti već otvo­rio cen­tar za ra­zvoj sof­tve­ra te mon­taž­ni po­gon za Au­di u Gyo­ru.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.