PO­ŽU­RU­JU RE­FOR­ME U UKRA­JI­NI

Po­dr­ška Za­pa­da BERLIN I PA­RIZ ////

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Nje­mač­ki i fran­cu­ski mi­nis­tri vanj­skih pos­lo­va Frank-Wal­ter Ste­in­me­ier i Je­an-Marc Ayra­ult po­zva­li su u uto­rak Ukra­ji­nu da is­ka­že “nul­tu to­le­ran­ci­ju” spram ko­rup­ci­je. “Gos­po­dar­ske re­for­me mo­ra­ju kre­nu­ti na­pri­jed, po­li­ti­ka se mo­ra os­la­nja­ti na na­če­lo nul­te to­le­ran­ci­je spram ko­rup­ci­je”, iz­ja­vio je Ste­in­me­ier u Ki­je­vu. Ste­in­me­ier i Ayra­ult do­pu­to­va­li su u po­ne­dje­ljak u Ki­jev u dvod­nev­ni po­sjet ka­ko bi na­tje­ra­li Ukra­jin­ce da nas­ta­ve s re­for­ma­ma us­pr­kos po­li­tič­koj i gos­po­dar­skoj kri­zi i da­li po­ti­caj rje­še­nju oru­ža­nog su­ko­ba na is­to­ku gdje se za­pe­lo s mi­rov­ni pro­ce­som.

Frank Ste­in­me­ier

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.