Danone i Ikea pro­tiv polj­skih ru­da­ra

Dru­gim smje­rom Kom­pa­ni­je že­le ze­le­nu ener­gi­ju

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - MA­RIA MRVELJ

No­va polj­ska vla­da na­mje­ra­va ote­ža­ti ula­ga­nja u ob­nov­lji­ve iz­vo­re ener­gi­je ka­ko bi po­tak­nu­la ug­lje­no­ko­pe

Šved­ski tr­go­vac na­mje­šta­jem Ikea te fran­cu­ska pre­hram­be­na kom­pa­ni­ja Danone pla­ni­ra­ju u Polj­skoj vlas­ti­te “ze­le­ne” iz­vo­re ener­gi­je su­kob­lja­va­ju­ći se s ta­moš­njom in­dus­tri­jom ug­lje­na ko­ju vla­da po­ku­ša­va oži­vje­ti. Danone u Polj­skoj pro­izvo­di jo­gur­te i že­li po­ve­ća­ti udio “ze­le­ne” ener­gi­je za 40 pos­to ove go­di­ne. Cilj im je pres­ta­ti ku­po­va­ti ener­gi­ju iz fo­sil­nih go­ri­va do 2017., za­hva­lju­ju­ći po­ten­ci­jal­nim inves­ti­ci­ja­ma po­put bi­oplin­skih ge­ne­ra­to­ra.

S osam polj­skih tr­go­vač­kih cen­ta­ra Ikea je već u pred­nos­ti. Šved­ska kom­pa­ni­ja, ko­ja je na glo­bal­noj ra­zi­ni već inves­ti­ra­la 1,5 mi­li­jar­di eura na ob­nov­lji­ve iz­vo­re ener­gi­je od 2009., po­t­vr­di­la je ka­ko fi­na­li­zi­ra do­go­vor za kup­nju vje­tro­par­ka sna­ge 51 me­gawatt ko­ji će bi­ti šes­ti naj­ve­ći u Polj­skoj. Me­đu­tim, vla­da u Var­ša­vi ima dru­ga­či­je ener­get­ske pla­no­ve.Pre­mi­jer­ka Be­ata Szyd­lo proš­li je mje­sec za­pre­pas­ti­la zas­tup­ni­ke u Eu­rop­skom par­la­men­tu tra­že­ći ve­ću po­dr­šku polj­skim ug­lje­no­ko­pi­ma, naj­ve­ćoj in­dus­tri­ji ug­lje­na na kon­ti­nen­tu. Vla­da­ju­ća stran­ka Pra­vo i prav­da ne­dav­no je u par­la­men­tar­nu pro­ce­du­ru pos­la­la za­kon ko­ji ote­ža­va ula­ga­nja u ob­nov­lji­ve iz­vo­re zah­ti­je­va­ju­ći da se po­ve­ća raz­mak iz­me­đu vje­tre­nja­ča i ku­ća.

A upra­vo re­gu­la­ti­va Eu­rop­ske uni­je na­la­že da veliki po­tro­ša­či mo­ra­ju sma­nji­ti svoj “ug­ljič­ni oti­sak”.

Sto­ga ana­li­ti­ča­ri sma­tra­ju da će kor­po­ra­ci­je po­put Ikee i Da­no­nea uči­ni­ti pri­ti­sak na vla­du da po­ve­ća udjel ob­nov­lji­vih iz­vo­ra, iako će ug­ljen os­ta­ti u Polj­skoj dominantan iz­vor ener­gi­je još go­di­na­ma.

Polj­ska in­dus­tri­ja ug­lje­na naj­ve­ća je u Eu­ro­pi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.