Vi­šak nje­mač­ke riz­ni­ce re­kord­nih 19,4 mi­li­jar­di eura

Po­zi­tiv­ni niz Dru­ga go­di­na da su financije u plu­su

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Berlin Nje­mač­ka je proš­le go­di­ne za­bi­lje­ži­la re­kord­ni pro­ra­čun­ski vi­šak, uz “so­li­dan i rav­no­mje­ran” rast gos­po­dar­skih ak­tiv­nos­ti, obja­vio je u uto­rak dr­žav­ni sta­tis­tič­ki ured.

Ukup­ni je pro­ra­čun­ski vi­šak u 2015. iz­no­sio 19,4 mi­li­jar­de eura, “što je u ap­so­lut­nom iz­ra­zu naj­vi­ši iz­nos od uje­di­nje­nja” 1990. go­di­ne, na­vo­di se u Des­ta­ti­so­vom pri­op­će­nju. Is­ka­zan udje­lom u BDPu, vi­šak je iz­no­sio 0,6 pos­to, iz­ra­ču­na­li su sta­tis­ti­ča­ri. U pret­hod­noj, 2014. go­di­ni Nje­mač­ka je os­tva­ri­la vi­šak od 8,9 mi­li­jar­di eura, od­nos­no 0,3 pos­to BDPa. Ti­me su nje­mač­ke jav­ne financije dvi­je go­di­ne za­re­dom za­klju­či­le u plu­su.

Des­ta­tis je ujed­no po­t­vr­dio pre­li­mi­nar­nu pro­cje­nu pre­ma ko­joj je gos­po­dar­stvo u po­s­ljed­njem proš­lo­go­diš­njem tro­mje­se­čju po­ras­lo 0,3 pos­to, is­tim tem­pom kao i u pret­hod­na tri mje­se­ca. U ci­je­loj 2015. gos­po­dar­stvo je po­ras­lo 1,7 pos­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.