Još je­dan u ni­zu po­ku­ša­ja vra­ća­nja ži­vo­ta za­mr­loj do­ma­ćoj bur­zi

Bez oko­li­ša­nja Pro­jekt SEELink Ide­ja je na­pra­vi­ti je­dins­tve­nu bur­zov­nu plat­for­mu, svo­je­vr­stan ‘one-stop shop’ za raz­mje­nu ku­po­pro­daj­nih na­lo­ga na pet tr­ži­šta re­gi­je ko­ja, iako o se­bi vo­li­mo mis­li­ti ve­li­ko, na ula­gač­koj kar­ti svi­je­ta jed­na­ko ko­ti­ra­ju kao -

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Da­le­ko su zlat­na vre­me­na kad je Za­gre­bač­ka bur­za vr­vje­la ula­ga­či­ma, dnev­ni pro­me­ti mje­ri­li se u sto­ti­na­ma mi­li­ju­na ku­na, a tvrt­ke ta­mo od­la­zi­le po ka­pi­tal. Una­toč naj­a­va­ma da će se dr­žav­noj imo­vi­ni vlas­ni­ci tra­ži­ti i jav­nim po­nu­da­ma di­oni­ca, tr­ži­šte ka­pi­ta­la i da­lje je iz­van fo­ku­sa dr­ža­ve, a odav­no su ga pre­ras­li i mi­ro­vin­ski fon­do­vi. Šes­to­go­diš­nja re­ce­si­ja u me­đu­vre­me­nu je uze­la da­nak, rej­ting dr­ža­ve je po­to­nuo, a to­ko­vi štednje pre­li­li se pre­ma ba­na­ka­ma. U uvje­ti­ma ni­ske lik­vid­nos­ti ve­ći stra­ni fon­do­vi i ne raz­ma­tra­ju ula­ga­nja u do­ma­će tvrt­ke.

Mo­že se de­ba­ti­ra­ti ko­li­ko bur­za re­al­no mo­že kon­ku­ri­ra­ti snaž­nom ban­ko­cen­trič­nom fi­nan­cij­skom sus­ta­vu. No, tko mo­že os­po­ri­ti da je kon­ku­ren­ci­ja iz­vo­ra fi­nan­ci­ra­nja lo­ša? Zdra­vo tr­ži­šte ka­pi­ta­la je­dan je od pre­du­vje­ta, ni­ka­ko ne i je­di­ni, za zdra­vo funk­ci­oni­ra­nje eko­no­mi­je, ra­zvoj di­oni­čar­stva, do­bro kor­po­ra­tiv­no uprav­lja­nje i tran­s­pa­rent­nost kom­pa­ni­ja, i u ko­nač­ni­ci rast.

Is­te boljke u su­sjed­stvu

Is­te boljke kao Za­gre­bač­ku bur­zu mu­če i os­ta­la tr­ži­šta ka­pi­ta­la u su­sjed­stvu. Iako u re­gi­ji vo­li­mo mis­li­ti o se­bi u ve­li­kim ter­mi­ni­ma, na ula­gač­koj kar­ti smo re­al­no (bru­tal­no) ni­sko na ljes­tvi­ci važ­nos­ti.

Uto­li­ko je va­žan pro­jekt SEE Lin­ka, stva­ra­nja za­jed­nič­ke tr­go­vin­ske plat­for­me za pet re­gi­onal­nih tr­ži­šta, uz fi­nan­cij­sku pot­po­ru Eu­rop­ske ban­ke za ob­no­vu i ra­zvoj. EBRD je za re­ali­za­ci­ju odo­brio po­la mi­li­ju­na eura bes­po­vrat­nog nov­ca, ali dao du­go­roč­nu po­dr­šku su­dje­lu­ju­ći u do­ka­pi­ta­li­za­ci­ji do­ma­će bur­ze. Pro­jekt su 2014. go­di­ne po­kre­nu­le Za­gre­bač­ka, Ma­ke­don­ska i Bu­gar­ska bur­za s ide­jom da na­pra­ve svo­je­vr­stan “ones­top shop” za raz­mje­nu ku­po­pro­daj­nih bur­zo­vih na­lo­ga.

Troj­cu su se sa­da pri­dru­ži­le Slo­ve­ni­ja i Sr­bi­ja, pa bi je­dins­tve­na plat­for­ma tre­ba­la pro­ra­di­ti pot­kraj ožuj­ka. Na njoj će se na­ći oko 400 vri­jed­nos­ni­ca, in­for­ma­ci­je o kom­pa­ni­ja­ma, po­vi­jes­ni po­da­ci i ko­ta­ci­je. Ta­da će se i kre­ira­ti blue chip in­deks u ko­jem bi tre­ba­lo bi­ti de­se­tak di­oni­ca, me­đu ko­ji­ma i pet iz Hr­vat­ske, a ko­ji bi do­dat­no tre­bao po­ve­ća­ti pre­poz­nat­lji­vost re­gi­onal­nog tr­ži­šta. Sve će bi­ti dos­tup­no na sa­mo ne­ko­li­ko kli­ko­va, pa bi jed­nos­tav­ni­ji i flek­si­bil­ni­ji pris­tup tre­bao re­zul­ti­ra­ti još ve­ćom atrak­tiv­nos­ti ula­gač­kih pri­li­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.