Iz­van­red­ni ot­kaz ugo­vo­ra o ra­du - vra­ća­nje na po­sao

Sud­ska prak­sa Nas­ta­vak ra­da Kad je od­lu­ka o iz­van­red­nom ot­ka­zu ugo­vo­ra o ra­du po­ni­šte­na, pos­lo­da­vac ni­je bio u obve­zi skla­pa­ti no­vi ugo­vor o ra­du s tu­ži­te­ljem

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Vr­hov­ni sud RH u svo­joj je od­lu­ci Re­vr1121/11 za­uzeo stav da u si­tu­aci­ji kad je pra­vo­moć­nom sud­skom pre­su­dom od­lu­ka tu­že­ni­ka o iz­van­red­nom ot­ka­zu ugo­vo­ra o ra­du bi­la po­ni­šte­na, tu­že­nik kao pos­lo­da­vac ni­je bio ni u obve­zi, još ma­nje u po­tre­bi, ka­ko to pra­vil­no is­ti­če re­vi­dent, skla­pa­ti no­vi ugo­vor o ra­du s tu­ži­te­ljem, već je na­kon saz­na­nja za pra­vo­moć­nu sud­sku od­lu­ku tre­bao po­zva­ti tužitelja da nas­ta­vi ra­di­ti na do­sa­daš­njem rad­nom mjes­tu. Me­đu­tim, tu­že­nik ni­je ta­ko po- stu­pio već je na­kon saz­na­nja za do­no­še­nje pra­vo­moć­ne sud­ske od­lu­ke ko­jom mu se na­la­že vra­ća­nje tužitelja na rad sklo­pio sa tu­ži­te­ljem no­vi Ugo­vor o ra­du 20. stu­de­no­ga 2001. go­di­ne u ko­jem nig­dje ne na­vo­di da bi skla­pa­nje no­vog ugo­vo­ra o ra­du bi­lo u ikak­voj ve­zi sa pro­vo­đe­njem sud­ske pre­su­de o vra­ća­nju rad­ni­ka na rad.

U no­vom ugo­vo­ru o ra­du stran­ke su ugo­vo­ri­le da prestaju va­ži­ti ra­ni­je sk­lop­lje­ni ugo­vo­ri o ra­du iz­me­đu stra­na­ka. Pre­ma to­me ugo­vor o ra­du sklop­ljen 2001. sa­mos­tal­ni je ugo­vor o ra­du ko­ji pred­stav­lja slo­bod­nu vo­lju ugo­vor­nih stra­na­ka i pro­izvo­di pra­va i obve­ze za ugo­vor­ne stran­ke te je po­gre­šan prav­ni stav dru­gos­tu­panj­skog suda da taj ugo­vor ne­ma po­seb­no zna­če­nje.

MIĆO LJUBENKO

mi­co.ljubenko@gma­il.com

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.