Pro­mje­ne ko­je do­no­se ma­nje pos­la za ma­le po­du­zet­ni­ke

Poslovni Dnevnik - - TRGOVINA&PRODAJA -

Os­nov­na zna­čaj­ka iz­mje­na Stan­dar­da je po­ve­ća­nje obuj­ma bi­lje­ški ko­je se mo­ra­ju objav­lji­va­ti

Iz­mje­ne HSFI po­s­lje­di­ca su no­vog Za­ko­na o ra­ču­no­vod­stvu (NN 78/2015) i ugra­đi­va­nja ra­ču­no­vod­stve­ne Di­rek­ti­ve 2013/34/EU u hr­vat­ski ra­ču­no­vod­stve­ni sus­tav, a sa­mim ti­me i u HSFI. U NN 86/15 su objav­lje­ni no­vi Hr­vat­ski stan­dar­di fi­nan­cij­skog iz­vje­šta­va­nja (“HSFI”), a ko­ji se pri­mje­nju­ju od 1. si­ječ­nja 2016. Iako će se fi­nan­cij­ski iz­vje­šta­ji po no­vim odred­ba­ma Stan­dar­da pre­da­va­ti tek u 2017., iz­mje­ne ni­ko­ga ne­će ra­zve­se­li­ti, jer je po­treb­no iz­vr­ši­ti do­ra­de u vlas­ti­tim ra­ču­no­vod­stve­nim po­li­ti­ka­ma te do­dat­no po­ra­di­ti na bi­lje­ška­ma uz fi­nan­cij­ske iz­vje­šta­je ko­je su no­vim stan­dar­di­ma na­do­pu­nje­ne. Ana­li­zom odred­bi no­vog Za­ko­na ne mo­že se ste­ći do­jam da je os­tva­re­no znatnije ad­mi­nis­tra­tiv­no ras­te­re­će­nje mi­kro i ma­lih po­du­zet­ni­ka što je bi­la os­nov­na na­mje­ra Di­rek­ti­ve EU 2013/34/EU. Is­to ta­ko os­nov­na zna­čaj­ka iz­mje­na Stan­dar­da je po­ve­ća­nje obuj­ma bi­lje­ški ko­je se mo­ra­ju objav­lji­va­ti uz fi­nan­cij­ske iz­vje­šta­je te one sa­da pos­ta­ju ne­što de­talj­ni­je a sa­mim ti­me i kom­plek­s­ni­ji za veliki broj ma­njih po­du­zet­ni­ka ko­ji ni­su do­volj­no edu­ci­ra­ni za ovu ra­zi­nu iz­vje­šta­va­nja.

Do­no­si­mo krat­ki pre­gled pro­mje­na (de­talj­ni­je na www. pos­lov­ni.hr ), a pro­mje­ne ko­je su u no­vim Stan­dar­di­ma u od­no­su na pos­to­je­će se mo­gu na­bro­ja­ti ka­ko sli­je­di:

HSFI 1, Objav­lji­va­nje fi­nan­cij­skih iz­vje­šta­ja

U HSFI-u 1 uki­nu­to je po­jed­nos­tav­lje­nje za objav­lji­va­njem ma­njeg bro­ja bi­lje­ški ko­je je bi­lo pro­pi­sa­no za ma­la druš­tva te te­me­ljem toč­ke. 1.42., ma­li po­du­zet­ni­ci ubu­du­će tre­ba­ju obja­vi­ti sve in­for­ma­ci­je u bi­lje­ška­ma uz fi­nan­cij­ske iz­vje­šta­je kao i sred­nji po­du­zet­ni­ci.

HSFI 5, Du­go­traj­na ne­ma­te­ri­jal­na imo­vi­na

No­vi HSFI 5 jas­no odre­đu­je što jest ne­ma­te­ri­jal­na imo­vi­na (npr. iz­da­ci za ra­zvoj, pa­ten­ti, li­cen­ci­je, kon­ce­si­je, za­vri­jed­nost štit­ni zna­ci, sof­twa­re, do­zvo­la za ri­ba­re­nje, fran­ši­ze i os­ta­la pra­va, go­odwill, pre­duj­mo­vi za ne­ma­te­ri­jal­nu imo­vi­nu i os­ta­lu ne­ma­te­ri­jal­nu imo­vi­nu.) te one stav­ke ko­je to ni­su kao npr.: in­ter­no ra­zvi­je­na rob­na ime­na (bran­do­vi), im­pre­su­mi, iz­da­vač­ki nas­lo­vi, po­pi­si kli­je­na­ta i stav­ke slič­no­ga sa­dr­ža­ja ne priz­na­ju se kao ne­ma­te­ri­jal­na imo­vi­na (HSFI 5.30.) što do sa­da ni­je bio slu­čaj.

HSFI 4, Du­go­traj­na ma­te­ri­jal­na imo­vi­na

Kao i pret­hod­ni Stan­dard za ne­ma­te­ri­jal­nu imo­vi­nu, i ovaj Stan­dard de­talj­ni­je de­fi­ni­ra za­mje­nu za ne­mo­ne­tar­nu imo­vi­nu (ili imo­vi­ne, ili kom­bi­na­ci­ju mo­ne­tar­ne i ne­mo­ne­tar­ne imo­vi­ne). Tro­šak na­ba­ve u tran­sak­ci­ji za­mje­ne jed­ne ne­nov­ča­ne imo­vi­ne za dru­gu ne­nov­ča­nu imo­vi­nu mje­ri se po fer vri­jed­nos­ti, osim: a) ako tran­sak­ci­ja ne­ma ko­mer­ci­jal­ni sa­dr­žaj ili b) ako se fer primljene imo­vi­ne i fer vri­jed­nost da­ne imo­vi­ne ne mo­gu po­uz­da­no iz­mje­ri­ti. Na­bav­lje­na se imo­vi­na mje­ri na na­ve­de­ni na­čin čak i ako po­du­zet­nik ne mo­že od­mah pres­ta­ti priz­na­va­ti imo­vi­nu ko­ju je dao u za­mje­nu. Ako se na­bav­lje­na imo­vi­na ne mje­ri po fer vri­jed­nos­ti, nje­zin se tro­šak na­ba­ve mje­ri po knji­go­vod­stve­noj vri­jed­nos­ti da­ne imo­vi­ne (HSFI 6.22.).

U di­je­lu ko­ji de­fi­ni­ra re­ali­za­ci­ju re­va­lo­ri­za­cij­skih pri­ču­va (HSFI 6.39) sa­da je de­fi­ni­ra­no da se re­va­lo­ri­za­cij­ska pri­ču­va mo­že pre­ni­je­ti u za­dr­ža­ni do­bi­tak ka­da je imo­vi­na ra­sho­do­va­na (pre­ma pri­jaš­njim zah­tje­vi­ma je to tre­nu­tak pov­la­če­nja iz upo­ra­be) ili je otu­đe­na. Uz to, do­da­na je HSFI 6.40. u ko­joj je de­fi­ni­ra­no da se re­va­lo­ri­za­cij­ska pri­ču­va ne smi­je sma­nji­va­ti, osim ka­ko je na­ve­de­no u to­me stan­dar­du.

HSFI 6.63. de­fi­ni­ra da se do­bit­ci i gu­bit­ci od pres­tan­ka priz­na­va­nja du­go­traj­ne ma­te­ri­jal­ne imo­vi­ne (pret­hod­no: “Pri­ho­di ili ra­sho­di”) priz­na­ju kao os­ta­li pri­ho­di ili os­ta­li ra­sho­di, a ne vi­še kao iz­van­red­ni pri­ho­di i ra­sho­di. Do­dat­no su de­fi­ni­ra­ni i do­bi­ci ili gu­bi­ci ko­ji pro­iz­la­ze iz pres­tan­ka priz­na­va­nja po­je­di­nog pred­me­ta du­go­traj­ne ma­te­ri­jal­ne imo­vi­ne oni su ut­vr­đe­ni kao raz­li­ka

So­nja Hec­ker Ta­fra –

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.