KO­JI NO­ĆU ŠA­LJU SMS-OVE

KAZ­NA ZA ŠE­FO­VE

Poslovni Dnevnik - - TRGOVINA&PRODAJA -

Nje­mač­ki sin­di­ka­lis­ti tra­že od za­ko­no­da­va­ca da ure­de tr­ži­šte ra­da, jer pos­lo­dav­ci sve vi­še, su­prot­no za­kon­skim odred­ba­ma, od rad­ni­ka zah­ti­je­va­ju pre­ko­vre­me­ni rad. Sla­nje SMS-ova usred no­ći, na­po­mi­nju, pos­ta­lo im je nor­mal­no pa sto­ga za tak­ve pri­mje­re tra­že i kaz­ne­ne odred­be. De­ut­s­c­he Wel­le do­no­si re­zul­ta­te is­tra­ži­va­nja krov­nog udru­že­nja nje­mač­kih sin­di­ka­ta DGB, ko­ji su že­lje­li ut­vr­di­ti ko­li­ko rad­ni­ka za­is­ta ko­šta­ju pre­ko­vre­me­ni sa­ti. Pre­ma tim re­zul­ta­ti­ma sva­ki tre­ći za­pos­le­nik ra­di vi­še od 45 sa­ti tjed­no, a njih 17 pos­to 48 sa­ti tjed­no, što je za­bra­nje­no. Za­ko­nom je, pak, u Nje­mač­koj do­zvo­ljen pre­ko­vre­me­ni rad, me­đu­tim sa­mo u iz­u­zet­nim i stro­go odre­đe­nim uvje­ti­ma. Umjes­to to­ga, ri­jet­ko se ko­ji za­pos­le­nik usu­di pos­ta­vi­ti to pi­ta­nje u stra­hu da će ta­ko po­ja­vi­ti sum­nja nje­go­ve mar­lji­vos­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.