Nje­mač­ka i Lon­don­ska bur­za pre­go­va­ra­ju o spa­ja­nju

Europ­ski od­go­vor

Poslovni Dnevnik - - MENADŽMENT - TO­MIS­LAV PILI

U no­voj kom­pa­ni­ji Ni­jem­ci bi ima­li glav­nu ri­ječ jer bi dr­ža­li 54 pos­to udje­la

Nje­mač­ki bur­zov­ni ope­ra­ter De­ut­s­c­he Bör­se u či­jem je vlas­niš­tvu Fran­k­furt­ska i Stut­t­gart­ska bur­za opet je u pre­go­vo­ri­ma o spa­ja­nju s Lon­don­skom bur­zom (LSE) u či­jem je sas­ta­vu i Ta­li­jan­ska bur­za. Dvi­je bur­ze u uto­rak su obja­vi­le ka­ko pre­go­va­ra­ju o spa­ja­nju na jed­na­kim os­no­va­ma či­me bi se stvo­rio europ­ski div vri­je­dan 28 mi­li­jar­di do­la­ra i do­volj­no sna­žan da kon­ku­ri­ra vo­de­ćim ame­rič­kim i azij­skim bur­za­ma.

Na­kon obja­ve vi­jes­ti o pre­go­vo­ri­ma di­oni­ca Lon­don­ske bur­ze sko­či­la je 18 pos­to, a De­ut­s­c­he Bör­se za osam pos­to. Ti­me se tr­žiš­na vri­jed­nost bri­tan­skog ope­ra­te­ra po­pe­la na 13 mi­li­jar­di fun­ti, a nje­mač­kog na go­to­vo 16 mi­li­jar­di eura.

Iz­vo­ri Re­uter­sa tvr­de da se pre­go­vo­ri vo­de pod ši­from Luna za Lon­don­sku bur­zu te Del­ta za De­ut­s­c­he Bör­se te da su još u ra­noj fa­zi. Ako do spajanja do­đe, di­oni­ča­ri nje­mač­ke bur­ze u no­voj bi kom­pa­ni­ji ima­li 54,4 pos­to udje­la, a bri­tan­ske 45,6 pos­to. Di­oni­ča­ri LSEa do­bi­li bi 0,44 di­oni­ce no­jar­di ve kom­pa­ni­je za sva­ku svo­ju di­oni­cu dok bi nje­mač­ki di­oni­ča­ri do­bi­li di­oni­ce u omje­ru 1:1.

Za ana­li­ti­ča­re vi­jest o spa­ja­nju ovih dvi­ju bur­zi i ni­je pot­pu­no iz­ne­na­đe­nje s ob­zi­rom na pri­jaš­nje iz­ja­ve čel­ni­ka nje­mač­ke bur­ze Car­ste­na Ken­ge­te­ra. Ka­da je pre­uzeo kor­mi­lo De­ut­s­c­he Bör­se u lip­nju proš­le go­di­ne, Ken­ge­ter je iz­ja­vio ka­ko se ne li­bi kre­nu­ti i u ve­li­ka pre­uzi­ma­nja ka­ko bi po­ve­ćao pri­ho­de kom­pa­ni­je. Na­kon to­ga je ulo­žio 1,5 mi­li- eura u kup­nju švi­car­ske kom­pa­ni­je Six Gro­up ka­ko bi do­šao do plat­for­me za tr­go­vi­nu valutama 360T. Ina­če, ovo ni­je pr­vi pu­ta da Lon­don­ska bur­za i De­ut­s­c­he Bör­se raz­go­va­ra­ju o spa­ja­nju. Pr­vi su pu­ta pre­go­vo­ri po­kre­nu­ti u svib­nju 2000. go­di­ne, ali bez us­pje­ha. Nje­mač­ki ri­val po­ku­šao je s dru­gom po­nu­dom ko­ja je Lon­don­sku bur­zu vred­no­va­la na 1,35 mi­li­jar­di fun­ti u pro­sin­cu 2004. go­di­ne, ali su En­gle­zi i tu po­nu­du od­bi­li.

RE­UTERS

Čel­nik De­ut­s­c­he Bör­se Car­sten Ken­ge­ter još je la­ni naj­a­vio mo­gu­ća ve­li­ka pre­uzi­ma­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.