U FO­KU­SU INVES­TI­TO­RA

FUN­TA I DA­LJE

Poslovni Dnevnik - - MENADŽMENT -

Utr­go­va­nju na europ­skim va­lut­nim tr­ži­šti­ma u fo­ku­su je bi­la bri­tan­ska fun­ta, na­kon što je u po­ne­dje­ljak za­bi­lje­ži­la naj­ve­ći dnev­ni gu­bi­tak u po­s­ljed­njih go­to­vo šest go­di­na, os­la­biv­ši za go­to­vo dva pos­to pre­ma do­la­ru. U uto­rak je te­čaj fun­te skliz­nuo dalj­njih 0,3 pos­to, na 1,4105 do­la­ra. U po­ne­dje­ljak je u jed­nom tre­nut­ku pao na 1,4057 do­la­ra, naj­ni­žu ra­zi­nu od ožuj­ka 2009. go­di­ne. Val pro­da­ja bri­tan­ske va­lu­te u po­ne­dje­ljak je ubr­zao na­kon što je lon­don­ski gra­do­na­čel­nik Boris Joh­n­son naj­a­vio da će podržati iz­la­zak Bri­ta­ni­je iz Eu­rop­ske uni­je. Bri­tan­ci iz­la­ze na re­fe­ren­dum 23. lip­nja na ko­jem će od­lu­či­ti ho­će li os­ta­ti ili oti­ći iz EU-a, pa se oče­ku­je da će te­čaj fun­te do ta­da bi­ti pro­mje­njiv, ocje­nju­ju ana­li­ti­ča­ri.

RE­UTERS

Te­čaj skliz­nuo još 0,3 pos­to

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.