SNI­ZI­LE CI­JE­NU NAF­TE

SUM­NJE ULA­GA­ČA

Poslovni Dnevnik - - MENADŽMENT -

Ci­je­ne naf­te sta­bi­li­zi­ra­le su se u uto­rak na me­đu­na­rod­nim tr­ži­šti­ma iz­nad ra­zi­ne od 34 do­la­ra, bu­du­ći da je me­đu ula­ga­či­ma prev­la­da­la sum­nja da će za­mr­za­va­nje pro­izvod­nje na si­je­čanj­skoj ra­zi­ni bi­ti do­volj­no da zna­čaj­ni­je sma­nji pre­ko­mjer­nu po­nu­du. Na lon­don­skom je tr­ži­štu ci­je­na ba­re­la os­ta­la go­to­vo ne­pro­mi­je­nje­na u od­no­su na pret­hod­no za­tva­ra­nje i iz­no­si­la je 34,6 do­la­ra. U po­ne­dje­ljak je za­klju­či­la tr­go­va­nje u plu­su 1,68 do­la­ra. Zna­čaj­ni­jih pro­mje­na u ci­je­ni u uto­rak ni­je bi­lo ni na ame­rič­kom tr­ži­štu gdje se ba­re­lom tr­go­va­lo po 33,15 do­la­ra. Dan ra­ni­je je nafta za­klju­či­la tr­go­va­nje u plu­su 1,84 do­la­ra. ”Ako za­mrz­nu pro­izvod­nju na si­je­čanj­skoj ra­zi­ni, a vi­šak u ops­kr­bi iz­no­si oko mi­li­jun ba­re­la dnev­no, sa­mo će pro­du­lji­ti sta­nje pre­ko­mjer­ne ops­kr­be”, upo­zo­ra­va ana­li­ti­čar Ener­gy As­pec­t­sa Do­mi­nic Haywo­od. Ana­li­ti­ča­ri ujed­no na­po­mi­nju da su ma­le šanse da će Iran ne­po­sred­no na­kon uki­da­nja sank­ci­ja bi­ti spre­man ogra­ni­či­ti pro­izvod­nju naf­te.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.