Jef­ti­na ci­je­na pri­vuk­la bi gra­đa­ne u HAC

In­te­res za pri­va­ti­za­ci­ju Hr­vat­skih autocesta odre­dit će is­kus­tva iz­lis­ta­va­nja Ine i HT-a iz 2007.

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - TO­MIS­LAV PILI

Di­oni­ce na­ro­du In­te­res za pri­va­ti­za­ci­ju Hr­vat­skih autocesta odre­dit će is­kus­tva iz­lis­ta­va­nja Ine i HT-a iz 2007.

Pi­ta­nje te­me­lji­tog res­truk­tu­ri­ra­nja i pro­mje­ne pos­lov­nog mo­de­la HAC-a važ­ni­je je od jed­no­krat­ne pro­da­je di­oni­ca, ocje­nju­ju ana­li­ti­ča­ri

Ako bu­de po­nu­đe­na priv­lač­na ci­je­na uz te­me­lji­tu re­for­mu tvrt­ke, ne­ma raz­lo­ga da “narodna pri­va­ti­za­ci­ja” Hr­vat­skih autocesta (HAC) ne us­pi­je, ocje­nju­ju fi­nan­cij­ski struč­nja­ci. Paž­nju inves­ti­cij­ske jav­nos­ti pri­vuk­la je iz­ja­va pre­mi­je­ra Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća ka­ko će po­zva­ti gra­đa­ne da za­jed­no s mi­ro­vin­skim fon­do­vi­ma inves­ti­ra­ju u di­oni­ce HACa kroz ini­ci­jal­nu jav­nu po­nu­du (IPO). Ti­me bi se na­kon de­vet go­di­na opet vra­ti­le “na­rod­ne pri­va­ti­za­ci­je” po­put iz­lis­ta­va­nja HTa i Ine. No, mo­že li se 2016. vra­ti­ti ona op­ti­mis­tič­na at­mo­sfe­ra me­đu gra­đa­ni­ma ko­ja je 2007. pra­ti­la pri­va­ti­za­ci­ju naf­t­ne kom­pa­ni­je i naj­ve­ćeg te­le­ko­ma?

Res­truk­tu­ri­ra­nje važ­ni­je od pro­da­je

In­te­res gra­đa­na ovi­sit će o ci­je­ni ko­ja će bi­ti po­nu­đe­na, ka­že Hr­vo­je Sto­jić, di­rek­tor eko­nom­skih is­tra­ži­va­nja Hypo Al­pe Adria ban­ke. “Ako se pri­sje­ti­mo pri­va­ti­za­ci­ja Ine i HTa, obje di­oni­ce pro­da­va­le su se uz di­skont. K to­me, za di­oni­cu HTa pret­pos­tav­ljao se re­la­tiv­no atrak­tiv­ni dividendni pri­nos. U HACo­vu slu­ča­ju, ni sa­daš­nji pos­lov­ni mo­del, a po­go­to­vo di­vi­den­da ni­je pri­ča ko­jom bi se mo­gli pri­vu­ći inves­ti­to­ri. Me­đu­tim, ra­di se o kom­pa­ni­ji gdje bi se ne­ma­la vri­jed­nost mo­gla ‘ot­klju­ča­ti’ kroz pro­ces res­truk­tu­ri­ra­nja du­ga, pro­mje­nu mo­de­la na­pla­te ces­ta­ri­ne te sma­nje­nje tro­ška na­pla­te. Ne ma­nje va­žan je i po­ten­ci­jal ula­ska tvrt­ke u dru­ge us­luž­ne dje­lat­nos­ti”, ocje­nju­je Sto­jić. Dru­gim ri­je­či­ma, pi­ta­nje pos­lov­nog mo­de­la bu­du­ćeg ve­ćin­skog vlas­ni­ka bit­ni­je je za sa­gle­da­va­nje atrak­tiv­nos­ti ula­ga­nja u di­oni­ce HACa od sa­me jed­no­krat­ne pro­da­je di­oni­ca, do­da­je pr­vi eko­no­mist Hypo ban­ke. Ana­li­ti­čar tr­ži­šta ka­pi­ta­la Er­ste ban­ke, Da­vor Špo­ljar, ta­ko­đer is­ti­če ka­ko bi us­pjeh ge­ne­ral­no mo­gao ovi­si­ti o pro­ved­bi res­truk­tu­ri­ra­nja kom­pa­ni­je, jas­nom de­fi­ni­ra­nju bu­du­ćih pla­no­va pos­lo­va­nja, te ra­zi­ni tra­že­ne ci­je­ne ko­ja

NUŽ­NO JE ADEK­VAT­NO EDU­CI­RA­TI ŠI­RU JAV­NOST O OVAK­VOJ INI­CI­JA­TI­VI

TE OSI­GU­RA­TI NAJ­ŠI­RU MO­GU­ĆU DIS­TRI­BU­CIJ­SKU MRE­ŽU KA­KO BI IPO-U MO­GLI PRIS­TU­PI­TI GRA­ĐA­NI IZ SVIH DI­JE­LO­VA ZEM­LJE, SMA­TRA ČEL­NI­CA ZA­GRE­BAČ­KE BUR­ZE IVA­NA GA­ŽIĆ

bi bi­la do­volj­no atrak­tiv­na u kon­tek­s­tu oče­ki­va­nog pri­no­sa i pre­uze­tih ri­zi­ka ko­je no­si tak­vo ula­ga­nje.

“Even­tu­al­ne di­vi­den­de mo­gle bi znat­no pri­bli­ži­ti ula­ga­nje pro­sječ­nim inves­ti­to­ri­ma, ko­ji su na­vik­li na kla­sič­ne ins­tru­men­te ula­ga­nja. Uklju­či­va­nju ši­re ma­se ma­lih inves­ti­to­ra ta­ko­đer bi tre­bao pret­ho­di­ti pro­ces in­for­mi­ra­nja inves­ti­to­ra o ri­zi­ci­ma ula­ga­nja te do­bra mar­ke­tin­ška pri­pre­ma iz­da­nja”, sma­tra Špo­ljar.

Edu­ka­ci­ja pre­sud­na

Pred­sjed­ni­ca Upra­ve Za­gre­bač­ke bur­ze Iva­na Ga­žić ka­že ka­ko je do­bra pri­pre­ma tak­vog pro­jek­ta ključ­na. “Uz či­nje­ni­cu da je šted­nja gra­đa­na go­di­na­ma u uz­laz­nom trendu, ni­ka­ko ne tre­ba za­ne­ma­ri­ti edu­ka­cij­ski efekt ko­ji ova­ko za­miš­ljen IPO ima na ula­ga­te­lje u Hr­vat­skoj. Si­gur­ni smo da će sa­vjet­ni­ci iz­da­va­te­lja sagledati sve as­pek­te ova­ko kom­plek­s­ne tran­sak­ci­je”, ocje­nju­je Ga­žić.

“Sva­ka­ko je nuž­no kre­ira­ti plan adek­vat­ne edu­ka­ci­je ši­re jav­nos­ti o ovak­voj ini­ci­ja­ti­vi i os­ta­vi­ti do­volj­no vre­me­na za nje­go­vu pro­ved­bu, te osi­gu­ra­ti naj­ši­ru mo­gu­ću dis­tri­bu­cij­sku mre­žu ka­ko bi IPOu mo­gli pris­tu­pi­ti gra­đa­ni iz svih di­je­lo­va Hr­vat­ske”, sma­tra čel­ni­ca bur­ze. “Ono što je na­ma oso­bi­to važ­no jest sva­ka­ko po­ve­ća­nje atrak­tiv­nos­ti tr­ži­šta u cje­li­ni, do­bi­va­nje no­ve ‘ve­li­ke’ di­oni­ce, što mo­že ima­ti po­zi­ti­van efekt ne sa­mo na lik­vid­nost zbog no­vog iz­da­nja već i na dru­ge di­oni­ce”, za­klju­ču­je Ga­žić.

HR­VO­JE JELAVIĆ/PIXSELL

Pro­mje­na mo­de­la na­pla­te ključ­na

je za HAC

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.