HT po­ve­ćao inves­ti­ci­je 35 pos­to

Pr­vi rast na­kon kri­ze Hr­vat­ski te­le­kom u 2015. sta­bi­li­zi­rao pri­ho­de i ope­ra­tiv­nu do­bit

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - BER­NARD IVEZIĆ

Pr­vi rast na­kon kri­ze Hr­vat­ski te­le­kom u 2015. sta­bi­li­zi­rao pri­ho­de i ope­ra­tiv­nu do­bit

OPE­RA­TIV­NA DO­BIT NA IS­TOJ ZA­DR­ŽA­NA NA 2,78 ML­RD. KN, UZ GO­TO­VO IDENTIČNU EBITDA MAR­ŽU OD 40,2%. UPRA­VA JE PRED­LO­ŽI­LA IS­PLA­TU DI­VI­DEN­DE OD ŠEST KU­NA PO DI­ONI­CI

Pri­hod od 6,92 ml­rd. kn re­zul­tat ras­ta u ICT-u, pos­lo­va­nju s el. ener­gi­jom i do­pri­no­sa Op­ti­ma te­le­ko­ma

Hr­vat­ski te­le­kom (HT) obja­vio je da je pr­vi put od po­čet­ka kri­ze us­pio po­ve­ća­ti pri­hod od te­melj­nog pos­lo­va­nja. Kom­pa­ni­ja na­vo­di da joj je la­ni pri­hod po­ras­tao 0,2 pos­to, na 6,92 mi­li­jar­de ku­na. Re­zul­tat je to ras­ta u ICTu, pos­lo­va­nju s elek­trič­nom ener­gi­jom i do­pri­no­sa Op­ti­ma te­le­ko­ma. Us­to, HT je do­dat­no oja­čao bi­lan­cu, ko­ja je na­ras­la s 13,8 na 14,08 mi­li­jar­di ku­na, te di­onič­ki ka­pi­tal, ko­ji je po­ras­tao za 940 mi­li­ju­na ku­na, na 9,82 mi­li­jar­de ku­na.

Da­vor To­ma­ško­vić, pred­sjed­nik Upra­ve HTa, us­pio je pri­tom odr­ža­ti ope­ra­tiv­nu do­bit na is­toj ra­zi­ni kao i go­di­nu pri­je, na 2,78 mi­li­jar­di ku­na, uz go­to­vo identičnu EBITDA mar­žu od 40,2 pos­to, ko­ja je ujed­no i da­lje uvjer­lji­vo naj­ve­ća u te­le­ko­mu­ni­ka­cij­skoj in­dus­tri­ji u Hr­vat­skoj. Pri­tom je nov­ča­ni ti­jek nas­ta­vio ras­ti, i to 3,1 pos­to, na 2,37 mi­li­jar­di ku­na.

Ne­to do­bit pa­la je pak s 1,14 na 925 mi­li­ju­na ku­na, a Upra­va je pred­lo­ži­la is­pla­tu di­vi­den­de od šest ku­na po di­oni­ci.

Ve­će inves­ti­ci­je

“Iza nas je vr­lo us­pješ­na go­di­na u ko­joj smo sta­bi­li­zi­ra­li sve fi­nan­cij­ske po­ka­za­te­lje i pos­ta­vi­li te­me­lje za dalj­nji rast i ra­zvoj na­šeg pos­lo­va­nja”, ka­že To­ma­ško­vić. Kom­pa­ni­ja na­vo­di da je la­ni inves­ti­ra­la 1,46 mi­li­jar­di ku­na, što je 34,8 pos­to vi­še ne­go go­di­nu pri­je. To­ma­ško­vić na­gla­ša­va da su zna­čaj­no ula­ga­li u ra­zvoj in­fras­truk­tu­re za mobilni i fik­s­ni br­zi in­ter­net i za­vr­ši­li pro­jekt IP mi­gra­ci­je.

HT je tre­ći veliki ope­ra­ter u Eu­rop­skoj uni­ji ko­ji je sve svo­je ko­ris­ni­ke pre­ba­cio na Al­lIP teh­no­lo­gi­ju. To mu, osim pres­ti­ža, omo­gu­ća­va sma­nje­nje tro­ško­va pos­lo­va­nja. Ukup­no je u pet go­di­na HT u Al­lIP ulo­žio 400 mi­li­ju­na ku­na. U fik­sd­noj mre­ži ope­ra­ter je go­to­vo udvos­tru­čio doseg svo­je op­tič­ke mre­že na 171 ti­su­ću ku­ćans­ta­va. Kom­pa­ni­ja na­vo­di da je sa­da u sva­ko dru­go ku­ćans­tvo u Hr­vat­skoj mo­že is­po­ru­či­ti in­ter­net br­zi­ne 30 Mb­ps.

No­ve us­lu­ge

Us­to, HT je u pro­sin­cu u Za­gre­bu testirao G.fast teh­no­lo­gi­ju. Po­mo­ću te teh­no­lo­gi­je us­pio je pre­ko pos­to­je­ćih te­le­fon­skih ži­ca is­po­ru­či­ti in­ter­net br­zi­ne 415 Mb­ps i pre­ko nje­ga IP te­le­fo­ni­ju, IPTV u HD re­zo­lu­ci­ji i VoD.

HT na­vo­di i da je oja­čao svo­ju 4G mre­žu. Na otvo­re­nom je po­kri­ve­nost po­pu­la­ci­je la­ni na­ras­la na 93 pos­to, a u za­tvo­re­nom na 65 pos­to po­pu­la­ci­je. Do­da­je ka­ko je u gra­do­vi­ma po­ve­ćao br­zi­ne 4Ga tri pu­ta, na 225 Mb­ps. U kom­pa- ni­ji do­da­ju i da nas­tav­lja­ju ra­di­ti na je­dins­tve­noj plat­for­mi za pro­izvod­nju us­lu­ga na ra­zi­ni DTa, pri če­mu je upra­vo HT ra­zvio pr­vu pa­ne­urop­sku us­lu­gu VPN u obla­ku ko­ja se nu­di u Hr­vat­skoj, Ma­đar­skoj i Slo­vač­koj.

Tra­že pri­li­ke

To­ma­ško­vić ka­že da su 2015. go­di­ni zna­čaj­no po­bolj­ša­li za­do­volj­stvo ko­ris­ni­ka u svim po­dru­čji­ma. HT je, na­ime, pr­va kom­pa­ni­ja u Hr­vat­skoj ko­ja je do­bi­la čla­na Upra­ve za ko­ris­nič­ko is­kus­tvo. “Za­do­volj­stvo ko­ris­ni­ka po­bolj­ša­no je u svim po­dru­čji­ma, od pr­ve li­ni­je ko­mu­ni­ka­ci­je, kva­li­te­te mre­že do ko­nač­nog pro­izvo­da”, ka­že To­ma­ško­vić.

Do­da­je da u ovoj go­di­ni HT ka­ni nas­ta­vi­ti s ula­ga­nji­ma u ra­zvoj in­fras­truk­tu­re te s tran­sfor­ma­ci­jom pos­lo­va­nja. “Nas­tav­lja­mo i s pro­ma­tra­njem pri­li­ka za po­ten­ci­jal­no ši­re­nje pos­lo­va­nja u Hr­vat­skoj i re­gi­ji”, za­klju­ču­je To­ma­ško­vić.

MARKO PR­PIĆ/ PIXSELL

Da­vor To­ma­ško­vić, pred­sjed­nik Upra­ve HT-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.