‘Ima­mo odre­đen broj pi­sa­ma po­ten­ci­jal­nih part­ne­ra’

Ima još na­de Upra­va Pe­tro­ke­mi­je iz­vi­jes­ti­la da pos­to­je za­in­te­re­si­ra­ni ula­ga­či:

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Za­pri­mi­li smo odre­đe­ni broj pi­sa­ma o dalj­njoj za­in­te­re­si­ra­nos­ti po­ten­ci­jal­nih stra­te­ških part­ne­ra za nas­ta­vak raz­go­vo­ra u ci­lju pro­vo­đe­nja do­ka­pi­ta­li­za­ci­je, iz­vjes­ti­la je u sri­je­du Upra­va Pe­tro­ke­mi­je.

Pe­tro­ke­mi­ja je 2. lis­to­pa­da 2015. po­zva­la za­in­te­re­si­ra­ne ula­ga­te­lje na is­kaz in­te­re­sa za upis no­vih di­oni­ca Pe­tro­ke­mi­je.

Po­ziv se te­me­ljio na Vla­di­noj od­lu­ci od 24. ruj­na ko­jom je ov­las­ti­la Mi­nis­tar­stvo gos­po­dar­stva da, uprav­lja­ju­ći di­oni­ca­ma u vlas­niš­tvu dr­ža­ve, na glav­noj skup­šti­ni Pe­tro­ke­mi­je gla­sa za pri­hva­ća­nje re­vi­di­ra­nog pla­na res­truk­tu­ri­ra­nja suk­lad­no ko­jem bi se osi­gu­ra­la du­go­roč­na sta­bil­nost ku­tin­ske tvor­ni­ce gnojiva kroz do­ka­pi­ta­li­za­ci­ju.

Pe­tro­ke­mi­ja je la­ni os­tva­ri­la 2,58 mi­li­jar­di ku­na ukup­nih pri­ho­da, što je 14,8 pos­to vi­še ne­go go­di­nu ra­ni­je. Gu­bi­tak na­kon opo­re­zi­va­nja iz­no­sio je 93,2 mi­li­ju­na ku­na, što je bi­lo znat­no sma­nje­nje u od­no­su na 2014. kad je iz­no­sio 463 mi­li­ju­na ku­na.

Proš­le go­di­ne Pe­tro­ke­mi­ja je pro­izve­la 1211 ti­su­ća to­na mi­ne­ral­nih gnojiva, što je una­toč pro­ve­de­nom re­mon­tu u si­ječ­nju 2015. go­di­ne, 11,5 pos­to vi­še ne­go u 2014. go­di­ni.

Is­ko­ri­šte­nje sa­daš­njeg ins­ta­li­ra­nog ka­pa­ci­te­ta pos­tro­je­nja je 90 pos­to, na­vo­di se u iz­vješ­ću kom­pa­ni­je.

Pe­tro­ke­mi­ja je la­ni os­tva­ri­la 2,58 ml­rd. ku­na pri­ho­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.