VE­DRAN ČU­LJAK, PRO­ČEL­NIK ZA GOS­PO­DAR­STVO U VIN­KOV­CI­MA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

S ob­zi­rom da se Pos­lov­ni uz­let, ko­ji je odr­žan proš­le go­di­ne u Vin­kov­ci­ma, po­ka­zao iz­u­zet­no us­pješ­nim i pri­vu­kao veliki broj obrt­ni­ka te ma­lih i sred­njih po­du­zet­ni­ka, ove go­di­ne od­lu­či­li smo nas­ta­vi­ti su­rad­nju s Pos­lov­nim dnev­ni­kom. Bit će to od­lič­na pri­li­ka za pro­mo­ci­ju po­du­zet­ni­ka iz ci­je­le Vu­ko­var­sko - sri­jem­ske žu­pa­ni­je gdje će oni, uz edu­ka­tiv­ni dio, ima­ti pri­li­ku za pred­stav­lja­nje nji­ho­vog pos­lo­va­nja ko­le­ga­ma iz bran­še, bu­du­ćim pos­lov­nim su­rad­ni­ci­ma i part­ne­ri­ma te stje­ca­ti no­va poz­nans­ta­va ko­ja će im sa­mo bi­ti do­dat­ni plus u nji­ho­vom pos­lo­va­nju. Iz­nim­no je važ­no da po­du­zet­ni­ci pre­poz­na­ju važ­nost edu­ka­ci­ja jer su do­dat­no zna­nje i kon­ti­nu­ira­no uče­nje nuž­ni za po­ve­ća­nje kon­ku­rent­nos­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.