ZDEN­KO PODOLAR, PRO­ČEL­NIK ZA GOS­PO­DAR­STVO VU­KO­VAR­SKO-SRI­JEM­SKE ŽU­PA­NI­JE

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Vu­ko­var­sko-sri­jem­ska žu­pa­ni­ja ne sa­mo da se uklju­či­la u Fes­ti­val po­du­zet­niš­tva, obrt­niš­tva i OPG-a, ne­go je bi­la je­dan i je­dan od ini­ci­ja­to­ra ide­je da pro­jekt Pos­lov­ni uz­let, u ko­jeg smo se uklju­či­li na pr­vi po­ziv or­ga­ni­za­to­ra, po­pri­mi i ši­ru di­men­zi­ju, obu­hva­ća­ju­ći osim ma­lih i sred­njih po­du­zet­ni­ka i obi­telj­ska po­ljo­pri­vred­na gos­po­dar­stva. Pro­jekt kao sto je Fes­ti­val po­du­zet­niš­tva, obr­ta i OPG ne mo­že pro­mi­je­ni­ti struk­tu­ru lo­kal­nog gos­po­dar­stva, ni­ti ri­je­ši­ti pro­ble­me ko­ji op­te­re­ću­ju to gos­po­dar­stvo. Me­đu­tim, iz is­kus­ta­va lo­kal­nih, ali i po­du­zet­ni­ka iz ci­je­le Hr­vat­ske, sva­ka­ko se mo­gu de­tek­ti­ra­ti naj­ve­ći pro­ble­mi i ogra­ni­če­nja ko­ja ko­če ra­zvoj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.