Et­niš­tvo na lo­kal­noj ra­zi­ni

Ca­njem i edu­ka­ci­jom ma­lih i sred­njih po­du­zet­ni­ka i obrt­ni­ka u svo­joj sre­di­ni

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

MI­ŠEL JAK­ŠIĆ, ZA­MJE­NIK GRA­DO­NA­ČEL­NI­CE KO­PRIV­NI­CE

Vje­ru­jem da će Fes­ti­val po­du­zet­niš­tva, obrt­niš­tva i OPG-a otvo­ri­ti no­ve mo­guć­nos­ti po­du­zet­ni­ci­ma i obrt­ni­ci­ma da una­pri­je­de svo­je pos­lo­va­nje. Ko­priv­nič­ka grad­ska vlast pre­poz­na­la je ve­li­ku važ­nost ma­log i sred­njeg po­du­zet­niš­tva za gos­po­dar­stvo, te uklju­či­va­nje u ovaj Fes­ti­val pred­stav­lja sa­mo jed­nu od mje­ra ko­jom že­li­mo stvo­ri­ti op­ti­mal­ne uvje­te za ra­zvoj nji­ho­vog pos­lo­va­nja. Oče­ku­jem da se po­no­vi do­bar oda­ziv ka­kav smo ima­li na Agro uz­le­tu, te da na­ši po­du­zet­ni­ci, obrt­ni­ci i po­ljo­pri­vred­ni­ci pre­ko naj­av­lje­nih saj­mo­va us­pješ­no pred­sta­ve svo­je pro­izvo­de i us­lu­ge. Na­dam se da će na Fes­ti­va­lu do­ći do raz­mje­ne is­kus­tva ko­ja mo­gu po­mo­ći po­du­zet­ni­ci­ma i obrt­ni­ci­ma u po­bolj­ša­nju kon­ku­rent­nos­ti na tr­ži­štu te stva­ra­nju mre­že kon­ta­ka­ta ko­ji im pos­lo­va­nje mo­gu po­di­ći na vi­šu ra­zi­nu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.