BiH ne že­li ni­ti ču­ti za nuk­le­ar­ni de­po­nij na gra­ni­ci

Ako tre­ba i ar­bi­tra­ža Od­la­ga­li­šte na Čer­ke­zov­cu osim do­ma­će jav­nos­ti na uda­ru su­sje­da

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Bo­san­ski parlamentarac je pi­tao ako je skla­di­šte bez­o­pas­no za­što se on­da uop­će gradi

BiH se ne­će su­gla­si­ti s lo­ka­ci­jom za od­la­ga­nje ra­di­oak­tiv­nog ot­pa­da u Čer­ke­zov­cu na Tr­gov­skoj go­ri, u op­ć­ti­ni Dvor, na gra­ni­ci Hr­vat­ske sa BiH, po­ru­čio je pre­kju­čer u Za­gre­bu zas­tup­nik u Pred­stav­nič­kom do­mu par­la­men­ta BiH Ja­smin Emrić.

Emrić je pre­kju­čer u Za­gre­bu, na pr­voj jav­noj ras­pra­vi o Stra­te­škoj stu­di­ji za na­ci­onal­ni pro­gram pro­vo­đe­nja stra­te­gi­je zbri­nja­va­nja ra­di­oak­tiv­nog ot­pa­da, is­ko­ri­šte­nih iz­vo­ra i is­tro­še­nog nuk­le­ar­nog go­ri­va, u or­ga­ni­za­ci­ji hr­vat­skog Dr­žav­nog za­vo­da za ra­di­olo­šku i nuk­le­ar­nu si­gur­nost re­kao ka­ko se na­da da pos­tu­pak ko­ji je po­kre­nu­la Hr­vat­ska ne­će do­ves­ti do me­đu­na­rod­ne ar­bi­tra­že i spo­ra kao kraj­njeg sce­na­ri­ja. “Da li ste u skla­du sa me­đu­na­rod­nim ko­nven­ci­ja­ma i di­rek­ti­va­ma in­for­mi­ra­li BiH i po­zva­li za­in­te­re­si­ra­nu jav­nost BiH da se uklju­či i su­dje­lu­je, s ob­zi­rom na to da je lo­ka­ci­ja na sa­moj gra­ni­ci dvi­je zem­lje, ako jes­te, ko­ga ste oba­vi­jes­ti­li, a ako nis­te kad to na­mje­ra­va­te”, upi­tao je Emrić. Pi­tao je i za­što je u iz­ra­di stu­di­je i na­ci­onal­nog pro­gra­ma za­ne­ma­re­na po­vr­ši­na u BiH ko­ja će bi­ti po­go­đe­na skla­di­štem i od­la­ga­li­štem i za­što je za­ne­ma­ren broj sta­nov­ni­ka u BiH. “Pre­ma va­šoj pre­zen­ta­ci­ji, skla­di­šte ni­je opas­no, za­što on­da pre­vo­zi­te ra­di­oak­tiv­ni ot­pad i iz­la­že­te se ne­po­treb­nim tro­ško­vi­ma i pro­ble­mi­ma si­gur­nos­ti pri­je­evo­za tak­vog ot­pa­da”, do­dao je Emrić. Za­tra­žio je i od­go­vor na pi­ta­nje da li se uzeo u ob­zir utje­caj na vod­ni sliv op­ći­ne No­vi Grad i da li će hr­vat­ski Dr­žav­ni za­vod or­ga­ni­zi­ra­ti jav­nu ras­pra­vu i na te­ri­to­ri­ji BiH. Di­rek­tor hr­vat­skog Dr­žav­nog za­vo­da za ra­di­olo­šku i nuk­le­ar­nu si­gur­nost Saša Me­da­ko­vić od­go­vo­rio je ka­ko je is­tog tre­nut­ka ka­da je oba­vi­je­šte­na jav­nost u Hr­vat­skoj, u skla­du sa Es­poo ko­nven­ci­jom, oba­vi­je­šte­na i “kon­tak­t­na tač­ka u BiH”. “Mi­nis­tar­stvo za­šti­te oko­li­ša, ko­je je za­du­že­no za pro­vo­đe­nje Es­poo ko­nven­ci­je, upu­ti­lo je an­ke­tu sa po­zi­vom za uklju­či­va­nje na naz­na­če­nu adre­su”, re­kao je Me­da­ko­vić. Do­dao je ka­ko pri­li­kom iz­ra-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.