Lidl že­li otvo­ri­ti u Sr­bi­ji 100 su­per­mar­ke­ta

No­vo tr­ži­šte Nje­mač­ki tr­go­vac će za­pos­li­ti 1000 lju­di

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Nje­mač­ki tr­go­vač­ki la­nac Lidl na­mje­ra­va u Sr­bi­ji ti­je­kom 2016. i 2017. go­di­ne otvo­ri­ti 20 su­per­mar­ke­ta, du­go­roč­no njih sto i za­pos­li­ti oko ti­su­ću lju­di, naj­a­vi­li su pred­stav­ni­ci Lid­la ko­ji su se u sri­je­du sas­ta­li s pred­sjed­ni­kom sr­bi­jan­ske vla­de Alek­san­drom Vu­či­ćem.

Pr­vi ma­lo­pro­daj­ni objekt tog tr­go­vač­kog lan­ca u Sr­bi­ji već je iz­gra­đen u Sme­de­re­vu, ti­je­kom ove i idu­će go­di­ne bit će iz­gra­đe­no još 20 no­vih obje­ka­ta, a do svib­nja 2017. za­vr­šen i dis­tri­bu­tiv­ni cen­tar u No­voj Pa­zo­vi. Na­kon to­ga pla­ni­ra­no je da is­to­dob­no bu­du otvo­re­ni svi ma­lo­pro­daj­ni objek­ti nje­mač­ke tvrt­ke ko­ja će u Sr­bi­ji za­poš­lja­va­ti oko ti­su­ću lju­di, pri­op­će­no je pos­li­je sas­tan­ka pred­stav­ni­ka Lid­la i sr­bi­jan­skog pre­mi­je­ra.

“Dugoročni plan Lid­la je da u Sr­bi­ji otvo­ri sto ma­lo­pro­daj­nih obje­ka­ta”, iz­ja­vio je di­rek­tor Lid­la za Sr­bi­ju Dra­gan Či­go­ja.

GORAN JAKUŠ/PIXSELL

Idu­će i 2017. plan je otvo­ri­ti 20 pro­daj­nih obje­ka­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.