Kre­će porezna ofen­zi­va na tr­ži­šte kla­di­oni­ca

Europ­ski pr­va­ci U BiH 3200 uplat­nih mjes­ta za kla­đe­nje

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

BiH je dr­ža­va s naj­vi­še re­gis­tri­ra­nih kla­di­oni­ca u Eu­ro­pi s vi­še od 3200 uplat­nih mjes­ta ko­je os­tva­ru­ju enor­m­ne pri­ho­de, ali ve­ći­na njih ne pla­ća po­re­ze. Porezna upra­va Fe­de­ra­ci­je ne­dav­no je upu­ti­la ini­ci­ja­ti­vu za do­no­še­nje in­ter­vent­nog za­ko­na za pla­ća­nje du­ga, po­je­di­ni fe­de­ral­ni zas­tup­ni­ci i uvo­đe­nje kla­di­oni­ca u sus­tav PDVa. Kla­di­oni­ce ko­je pos­lu­ju na po­dru­čju Fe­de­ra­ci­je proš­le su go­di­ne ima­le pri­hod od za­pa­nju­ju­ćih 597,9 mi­li­ju­na KM, is­to­vre­me­no u bu­džet su upla­ti­le ne­što ma­nje od 30 mi­li­ona ma­ra­ka po­re­za. Po­rez­ni du­go­vi kla­di­oni­ca u Fe­de­ra­ci­ji BiH iz­no­se oko 49 mi­li­ona KM. Taj je iz­nos go­to­vo ne­mo­gu­će pri­sil­no na­pla­ti­ti jer, u skla­du s od­lu­kom fe­de­ral­nog Us­tav­nog suda, ni­je mo­gu­će za­pli­je­ni­ti imo­vi­nu vlas­ni­ka već sa­mo prav­nog su­bjek­ta. Tu ru­pu u za­ko­nu do­bro ko­ris­te sa­me kla­di­oni­ce naj­češ­će ne­ma­ju imo­vi­nu, ja­vi­la N1 TV.

PD

Ima i re­vo­lu­ci­onar­nih ide­ja o uvo­đe­nju kla­di­oni­ca u sus­tav PDV-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.