Wall Stre­et naj­vi­še nov­ca dao Ru­bi­ju

Ana­li­za Ko­ga se ban­ke do­ni­ra­le

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

New York Re­pu­bli­kan­ski kan­di­dat Mar­co Ru­bio do­bio je naj­vi­še nov­ca od do­na­to­ra s Wall Stre­eta me­đu kan­di­da­ti­ma u utr­ci za ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka, dok je Do­nald Trump do­bio sa­mo oko 1500 do­la­ra, po­ka­zu­je ana­li­za Re­uter­sa, na te­me­lju jav­no dos­tup­nih po­da­ta­ka o fi­nan­ci­ra­nju kam­pa­nji. Ru­bio, re­pu­bli­kan­ski se­na­tor s Flo­ri­de, do­bio je ta­ko vi­še od če­ti­ri mi­li­ju­na do­la­ra od za­pos­le­ni­ka ba­na­ka i inves­ti­cij­skih tvrt­ki, po­put Bank of Ame­ri­ca, De­ut­s­c­he Ban­ka i Gol­d­man Sac­h­sa od proš­lo­go­diš­njeg objav­lji­va­nja kan­di­da­tu­re za pred­sjed­nič­ku utr­ku, po­ka­za­la je ana­li­za. Biv­ši gu­ver­ner Flo­ri­de Jeb Bush, ko­ji se po­vu­kao iz utr­ke u su­bo­tu zbog sla­bog re­zul­ta­ta pos­tig­nu­tog na pre­diz­bo­ri­ma u sa­vez­nim dr­ža­va­ma Iowa, New Ham­p­shi­re i Juž­na Ka­ro­li­na, dru­gi je po iz­no­su do­na­ci­ja s pri­kup­lje­nih 2,45 mi­li­ju­na do­la­ra. Na tre­ćem je mjes­tu de­mo­krat­ska kan­di­dat­ki­nja Hil­lary Clin­ton sa 723.361 do­la­ra. De­mo­krat­ski kan­di­dat Ber­nie San­ders i re­pu­bli­kan­ski Do­nald Trump do­bi­li su, pak, naj­ma­nje iz­no­se od Wall Stre­eta. San­ders poz­nat po iz­ja­va­ma da su ban­ke kri­ve za kri­zu te da ih tre­ba raz­bi­ti na ma­nje di­je­lo­ve pri­ku­pio je 26.650 do­la­ra, a Do­nald Trump sim­bo­lič­nih 1566 do­la­ra.

NA DNU SU BER­NIE SAN­DERS S 26.650 DO­LA­RA DO­NA­CI­JA TE DO­NALD TRUMP SA SVE­GA 1566 DO­LA­RA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.