KI­NA TVR­DI DA NE RU­ŠI

Uz­vra­ti­li Bruxel­le­su GLO­BAL­NE CI­JE­NE ČE­LI­KA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ki­ne­ska vla­da uz­vra­ti­la je Eu­rop­skoj uni­ji zbog kaz­ne za dam­pin­ške ci­je­ne če­li­ka, re­kav­ši ka­ko su uvri­je­đe­ni na­vo­di­ma da Ki­na iz­vo­zi svo­je vi­ško­ve. Mi­nis­tar tr­go­vi­ne Gao Huc­heng re­kao je ka­ko su pre­ve­li­ke ko­li­či­ne si­ro­vi­na u me­tal­noj in­dus­tri­ji glo­bal­ni, a ne ki­ne­ski pro­blem. “Pre­ve­li­ke za­li­he če­li­ka glo­bal­ni su pro­blem i to iz­i­sku­je ko­la­bo­ra­ci­ju svih ze­ma­lja”, re­kao je Huc­heng na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re u Pe­kin­gu. Pro­izvo­đa­či če­li­ka di­ljem svi­je­ta op­tu­žu­ju Ki­nu za po­ti­ca­nje glo­bal­nog ko­lap­sa ci­je­na zbog svo­jih vi­ško­va ta­ko što pro­da­ju po ci­je­ni ni­žoj od pro­izvod­ne.

Pad zbog za­li­ha

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.