Špa­njol­ska u nes­lav­nom vr­hu

Ne­za­pos­le­nost snaž­no po­ve­ća­la ne­jed­na­kost

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Re­for­me Po­de­mo­sa mo­gu se objas­ni­ti či­nje­ni­com da se jaz iz­me­đu bo­ga­ta­ša i si­ro­maš­nih ti­je­kom kri­ze zna­čaj­no po­ve­ćao. Na­ime, Špa­njol­ska je pri vr­hu europ­skih dr­ža­va s naj­ve­ćim ne­jed­na­kos­ti­ma u druš­tvu. Pre­ma lanj­skom is­tra­ži­va­nju Or­ga­ni­za­ci­je za eko­nom­sku su­rad­nju i ra­zvi­tak (OECD), Špa­njol­ska je za­uze­la pe­to mjes­to po ne­jed­na­kos­ti me­đu europ­skim čla­ni­ca­ma te or­ga­ni­za­ci­je, na­kon Ve­li­ke Bri­ta­ni­je, Grč­ke, Es­to­ni­je i Por­tu­ga­la. Eko­nom­ska kri­za i vi­so­ka ne­za­pos­le­nost naj­vi­še je po­go­di­la ni­ži sloj, pa je naj­si­ro­maš­njih 10 pos­to Špa­njo­la­ca iz­me­đu 2007. i 2011. iz­gu­bi­lo 13 pos­to re­al­nih pri­ho­da. Naj­bo­ga­ti­jih 10 pos­to iz­gu­bi­lo je 1,4 pos­to pri­ho­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.