Ni­jem­ci će pre­uze­ti kon­tro­lu nad europ­skim bur­zov­nim di­vom

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - TO­MIS­LAV PILI

Po­dje­la ka­ra­ta Spo­je­nu Lon­don­sku i Nje­mač­ku bur­zu vo­dit će Car­sten Ken­ge­ter

Nje­mač­ka po­li­ti­ka sa sim­pa­ti­ja­ma gle­da na pre­go­vo­re o spa­ja­nju

Europ­ski bur­zov­ni div nas­tao spa­ja­njem Lon­don­ske bur­ze (LSE) i De­ut­s­c­he Bör­se imao bi sje­di­šte u bri­tan­skoj pri­jes­tol­ni­ci, ali bi na če­lu bio šef nje­mač­ke bur­ze, Car­sten Ken­ge­ter. Pre­ma na­vo­di­ma upu­će­nih iz­vo­ra bri­tan­skih me­di­ja bli­skih pre­go­vo­ri­ma dvi­ju bur­zi, Ken­ge­ter ko­ji je za kor­mi­lom De­ut­s­c­he Bör­se tek osam mje­se­ci pos­tao bi iz­vr­š­ni di­rek­tor i no­vog hol­din­ga. Pred­sjed­nik bi pak bio Do­nald Brydon ko­ji is­to­vjet­nu funk­ci­ju ima i u LSE. Ovak­vom ka­drov­skom kri­žalj­kom iz­vr­š­ni di­rek­tor LSEa Xa­vi­er Ro­let na­kon se­dam go­di­na na če­lu kom­pa­ni­je mo­rao bi oti­ći.

Europ­ski od­go­vor

Pod­sje­ti­mo, dvi­je bur­ze u uto­rak su jav­no obja­vi­le da su u pre­go­vo­ri­ma, a iz­vo­ri tvr­de ka­ko bi se ko­nač­ni do­go­vor mo­gao pos­ti­ći u slje­de­ća dva tjed­na. Spa­ja­njem Fran­k­fur­ta i Lon­do­na stvo­rio bi se je­dan od naj­ve­ćih svjet­skih bur­zov­nih pru­ža­te­lja tr­go­vin­skih plat­for­mi, fi­nan­cij­skih po­da­ta­ka i uprav­lja­nja ri­zi­kom ukup­ne vri­jed­nos­ti 25 mi­li­jar­di eura. Ra­di­lo bi se o eu­rop­skom od­go­vo­ru na či­ka­šku bur­zov­nu gru­pa­ci­ju CME, za­tim In­ter­con­ti­nen­tal Exc­han­ge u Atlan­ti te hon­g­kon­ški HKEx. Iako bi nje­mač­ki di­oni­ča­ri u no­voj kom­pa­ni­ji ima­li 54 pos­to udje­la, spa­ja­nje je pro­bu­di­lo skep­su u Nje­mač­koj zbog spe­ku­la­ci­ja da će Frankfurt iz­gu­bi­ti svoj sta­tus jed­nog od fi­nan­cij­skih sre­di­šta Eu­ro­pe. Me­đu­tim, Car­sten Ken­ge­ter od­ba­cio je tu mo­guć­nost, pi­še Re­uters, iz­ja­viv­ši ka­ko ne­ma go­vo­ra o to­me da se bur­zov­na tr­go­vi­na iz Fran­k­fur­ta pre­se­li u Lon­don.

Po­zi­tiv­no za obje eko­no­mi­je

“Mo­že­te bi­ti si­gur­ni da se to ne­će do­go­di­ti”, re­kao je Ken­ge­ter do­dav­ši ka­ko će spa­ja­nje ima­ti po­zi­tiv­ne efek­te i za nje­mač­ku i za bri­tan­sku eko­no­mi­ju. S dru­ge pak stra­ne, nje­mač­ka po­li­ti­ka sa sim­pa­ti­ja­ma gle­da na po­ten­ci­jal­no spa­ja­nje dvi­ju bur­zi jer sma­tra da bi to do­dat­no os­na­ži­lo fi­nan­cij­ski po­lo­žaj naj­ve­će eu­rop­ske eko­no­mi­je. “Ne bih ima­la ni­šta pro­tiv da se to do­go­di”, iz­ja­vi­la je In­grid Ar­n­d­tBra­uer, pred­sjed­ni­ca par­la­men­tar­nog Od­bo­ra za financije na pi­ta­nje ka­ko ko­men­ti­ra pre­go­vo­re o spa­ja­nju.

RE­UTERS

Car­sten Ken­ge­ter tek je osam mje­se­ci na če­lu De­ut­s­c­he Bör­se

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.