Vlast inert­na, a pe­le­ti mo­gu po­tak­nu­ti hr­vat­ski ‘new de­al’

Biomasa Po­ten­ci­jal go­lem, a do­no­si­te­lji od­lu­ka za to ne ma­re, ka­že šef Spa­čve

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - BOŽICA BABIĆ

Svoj pr­vi nas­tup na saj­mu u Ve­ro­ni Spa­čva na­mje­ra­va is­ko­ris­ti­ti i za pro­mo­ci­ju pe­le­ta na do­ma­ćem tr­ži­štu

Spa­čva iz Vin­ko­va­ca, naj­ve­ći pro­izvo­đač bi­oener­ge­na­ta u RH, ovaj je tje­dan svoj asor­ti­man pr­vi put iz­lo­ži­la na naj­ve­ćem eu­rop­skom saj­mu pro­izvo­đa­ča pe­le­ta, na Pro­get­to Fu­oco u Ve­ro­ni, na ko­je­mu nas­tu­pa vi­še od 500 tvrt­ki.

“Is­ko­ris­tit će­mo ovu pri­go­du i pred­sta­vi­ti se ta­li­jan­skom tr­ži­štu, ko­je je naj­ve­ći po­tro­šač pe­le­ta u Eu­ro­pi i gdje Spa­čva pla­si­ra veliki dio svo­je pro­izvod­nje”, ka­že pred­sjed­nik Upra­ve Da­rio Pu­ljiz i do­da­je ka­ko je ri­ječ o jed­nom od naj­ve­ćih saj­mo­va i na me­đu­na­rod­noj ra­zi­ni ko­ji pra­ti pro­izvod­nju ob­nov­lji­vih iz­vo­ra ener­gi­je od drv­ne ma­se i svu pra­te­ću opre­mu. “Broj po­sje­ti­te­lja saj­ma ras­te iz go­di­ne u go­di­nu i svje­do­či ko­li­ko je u Eu­ro­pi snaž­no ra­zvi­je­na svi­jest o važ­nos­ti ob­nov­lji­vih iz­vo­ra ener­gi­je. Cilj Spa­čve, kao i os­ta­lih pro­izvo­đa­ča u Hr­vat­skoj, je tu ra­zi­nu svi­jes­ti pre­ni­je­ti i na do­ma­će tr­ži­šte,” is­ti­če Pu­ljiz.

Pr­va pred­nost ko­ju do­no­si upo­tre­ba bi­oma­se, pod­sje­ća, nad­na­ci­onal­na je jer je ri­ječ o eko­lo­gi­ji s ob­zi­rom na to da su pe­le­te ne­utra­lan ener­gent, što je ne­dos­tiž­na pred­nost u od­no­su na ener­gen­te fo­sil­nog po­dri­je­tla. Ko­ri­šte­njem bi­oma­se kao ener­gen­ta pos­ti­žu se ušte­de do

Da­rio Pu­ljiz

pred­sjed­nik Upra­ve 60 pos­to u us­po­red­bi s is­tom ko­li­či­nom pro­izve­de­nih ka­lo­ri­ja fo­sil­nog po­dri­je­tla. Biomasa se u naj­ve­ćem di­je­lu pri­kup­lja u ru­ral­nim kra­je­vi­ma, u ko­ji­ma ne­ma baš ve­li­ke eko­nom­ske ak­tiv­nos­ti. Mo­guć­nos­ti za­poš­lja­va­nja su ogra­ni­če­ne, što uz­ro­ku­je na­glo sma­nji­va­nje bro­ja sta­nov­ni­ka, što is­e­lja­va­njem, što ma­njim na­ta­li­te­tom, pa su pros­to­ri sve praz­ni­ji.

Po­du­zet­ni­ci ko­ji se ba­ve ob­nov­lji­vim iz­vo­ri­ma ener­gi­je, baš kao i svi os­ta­li, is­ti­če, uvi­jek ima­ju pro­ble­ma u pos­lo­va­nju. No, pre­ma Pu­lji­zo­voj ocje­ni, naj­ve­ći pro­blem za­pra­vo je u ne­s­hva­ća­nju ukup­na druš­tva ko­je sve pred­nos­ti do­no­se pe­le­te kao ener­gent. “Kad druš­tve­na za­jed­ni­ca, i na­ci­onal­na i lo­kal­na, shva­ti što joj do­no­si upo­tre­ba bi­oma­se, ko­li­ko go­ru­ćih pro­ble­ma rje­ša­va, on­da će­mo mi pro­izvo­đa­či mo­ći re­ći da smo odra­di­li naj­ve­ći dio pos­la”, ne gu­bi op­ti­mi­zam Pu­ljiz. Sve iz­ne­se­no, objaš­nja­va, ni­je ne­što što je te­ško shva­ti­ti, ali “mno­gi­ma ko­ji do­no­se od­lu­ke u na­šem druš­tvu je ili nebitno, ili jed­nos­tav­no ne­ma­ju vre­me­na o to­me raz­miš­lja­ti, dok se svi ubi­ja­mo u ras­pra­va­ma o za­poš­lja­va­nju i BDPu, za­ne­ma­ru­je­mo re­surs ko­ji mo­že pos­ta­ti naš ‘new de­al’, bo­lji od ono­ga ori­gi­nal­nog”. Ka­da se, ilus­tri­ra Pu­ljiz, gradi ne­ka no­va gra­đe­vi­na i ka­da stro­je­vi odu, os­ta­je obje­kat, i to je to, a šu­ma ras­te sva­ki dan i sva­ku noć, ob­nov­lji­va je i ne­is­cr­p­na.

“Da bi­smo mo­gli is­ko­ris­ti­ti za op­će do­bro sve pred­nos­ti tog go­le­mog bo­gat­stva, uz do­bru ana­li­zu što se da­je, a što svi za­jed­no do­bi­ja­mo, to sva­ka­ko ni­je ni­ka­kav us­tu­pak po­du­zet­ni­ci­ma iz po­dru­čja bi­oma­se, ne­go re­kao bih jed­no op­ti­mal­no ra­ci­onal­no po­na­ša­nje za sve di­je­lo­ve na­šeg druš­tva”, ocje­nju­je Pu­ljiz.

Po­li­ti­ka, sma­tra, tre­ba nas­ta­vi­ti po­ti­ca­ti uvo­đe­nje teh­no­lo­gi­je za ko­ri­šte­nje bi­oma­se za sve jav­ne, dr­žav­ne, obra­zov­ne, zdrav­s­tve­ne, voj­ne i dru­ge objek­te u ko­ji­ma je dr­ža­va ili lo­kal­na za­jed­ni­ca vlas­nik, kao i za stambene zgra­de i in­di­vi­du­al­ne objek­te kroz pro­gram ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti.

Kad se sa­gle­da­ju pred­nos­ti ko­je do­no­si upo­tre­ba bi­oma­se, sma­nji­va­nje PDVa na ar­tik­le bi­oma­se pot­pu­no je oprav­da­no, jer za ma­nje do­bi­lo bi se pu­no vi­še ne­go što ima­mo sa­da, za­klju­ču­je Pu­ljiz.

Štand Spa­čve na Pro­get­to Fu­oco u Ve­ro­ni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.