OS­TA­LI INA I PPD

ZA PE­TRO­KE­MI­JU

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Iako još ni­je objav­lje­no na Za­gre­bač­koj bur­zi, pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma, in­te­res za Pe­tro­ke­mi­ju os­tao je i od dva pre­os­ta­la ula­ga­ča – PPD-a i Ine. PPD je na­vod­no još u pe­tak pre­dao po­nu­du, a u mo­gu­će ula­ga­nje u Pe­tro­ke­mi­ju išao bi za­jed­no s aus­trij­skim Bo­re­ali­som. Ina je na­vod­no tra­ži­la od­go­du za pre­da­ju po­nu­de. La­ni je Pe­tro­ke­mi­ja za­vr­ši­la s gu­bit­kom od 93,2 mi­li­ju­na ku­na. Una­toč 15-pos­tot­nom po­ve­ća­nju pri­ho­da te mi­ni­mal­nom pa­du ra­sho­da već če­t­vr­tu go­di­nu za­re­dom ge­ne­ri­ra gu­bit­ke. I una­toč pri­kup­lje­nih 253 mi­li­ju­na ku­na u do­ka­pi­ta­li­za­ci­ji na­kon ne­us­pješ­nog pro­na­la­ska stra­te­škog part­ne­ra ima­la je ne­ga­ti­van rad­ni ka­pi­tal od 358 mi­li­ju­na ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.