Iz smjer­ni­ca se ne vi­de re­for­me

HUP o pro­ra­ču­nu

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Glav­ni

di­rek­tor Hr­vat­ske udru­ge pos­lo­da­va­ca (HUP) Da­vor Ma­je­tić iz­ja­vio je u če­t­vr­tak ka­ko se iz pred­lo­že­nih Vla­di­nih smjer­ni­ca za iz­ra­du dr­žav­nog pro­ra­ču­na za ovu go­di­nu ne vi­de re­for­me ko­je je Vla­da naj­av­lji­va­la.

“Iz smjer­ni­ca se ne vi­de re­for­me ni­ti pro­mje­ne ko­je je ova Vla­da naj­av­lji­va­la i sto­ga će HUP u svo­jim dalj­njim raz­go­vo­ri­ma s Vla­dom in­zis­ti­ra­ti da se re­for­me vra­te i da se re­for­me vi­de i u pro­ra­ču­nu. Jer pr­va go­di­na man­da­ta je si­gur­no naj­bo­lja go­di­na za sva­ku Vla­du da po­kre­ne oz­bilj­ne i re­kao bih nuž­ne i neo­p­hod­ne pro­mje­ne ko­je mo­ra­mo na­pra­vi­ti”, re­kao je Ma­je­tić.

Ma­je­tić ka­že i ka­ko se “iz smjer­ni­ca pro­ra­ču­na vi­di nas­ta­vak or­gan­skog ras­ta gos­po­dar­stva i nas­ta­vak or­gan­skog ras­ta tro­ško­va ili tro­ško­vi os­ta­ju na is­toj ra­zi­ni”.

Da­vor Ma­je­tić, glav­ni di­rek­tor HUP-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.