Mi­gran­ti glav­na te­ma skup­šti­ne OESS-a

Kri­za

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Beč Mi­grant­ska i iz­bje­glič­ka kri­za na te­ri­to­ri­ju ze­ma­lja čla­ni­ca Or­ga­ni­za­ci­je za europ­sku si­gur­nost i su­rad­nju (OESS) te na­po­ri na nje­nom rje­ša­va­nju glav­na su te­ma 15. zim­skog za­sje­da­nja Par­la­men­tar­ne skup­šti­ne OESSa, ko­ja se odr­ža­va u dvor­cu Hof­burg u Be­ču i oku­pi­la je oko 300 par­la­men­ta­ra­ca iz 57 dr­ža­va. Član hr­vat­skog sa­bor­skog iz­as­lans­tva na skup­šti­ni Jo­sip Bi­la­ver oci­je­nio je rad za­sje­da­nja do­brim te­me­ljem za bu­du­će učin­ko­vi­to rje­ša­va­nje su­ko­ba.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.