Mi­nis­tar tu­riz­ma za ste­čaj­ni plan Mo­dre špi­lje, če­ka se mi­nis­tar Ma­rić

Dr­ža­va kao veliki vje­rov­nik Tvrt­ke u ste­ča­ju ko­je još uvi­jek pos­lu­ju če­ka­ju od­lu­ku Vla­de o svo­joj sud­bi­ni

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - SU­ZA­NA VAROŠANEC

Ste­čaj­ni upra­vi­telj ko­mi­ške tvrt­ke u za­da­tak je do­bio iz­ra­du pla­na, s ti­me da je odre­đen rok od 60 da­na, rok je pro­šao di­je­lom i zbog pos­tiz­bor­nih zbi­va­nja

Tvrt­ke ko­je us­pješ­no pos­lu­ju u ste­ča­ju pri­li­ka su i za do­bro ula­ga­nje, a u ne­kim no­vi­jim ste­ča­je­vi­ma za mo­gu­ću inves­ti­ci­ju sad je pri­je­lom­ni tre­nu­tak. No, če­ka se što će re­ći dr­ža­va kao veliki vje­rov­nik, a ima slu­ča­je­va i kad je naj­ve­ći, pa prak­tič­ki sa­ma od­lu­ču­je, što u kon­tek­s­tu no­ve Vla­de zna­či i da su je do­če­ka­le od­lu­ke ko­je će tre­ba­ti br­zo do­ni­je­ti u vi­še ste­ča­je­va. Na pri­mje­ru ste­ča­ja ko­mi­ške Mo­dre špi­lje, gdje u se­zo­ni ra­di 50ak rad­ni­ka, a la­ni je pos­lo­va­la sa 700.000 ku­na do­bi­ti i oko 7 mi­li­ju­na ku­na pri­ho­da, po­ka­zu­je se da je iz­gub­lje­no dos­ta vre­me­na. Na­ime, ste­čaj­ni upra­vi­telj Ivo Bu­čan tvr­di da pos­to­ji in­te­res po­ten­ci­jal­nih ula­ga­ča u ko­mi­šku tvrt­ku, pa se zbog stečajnog pla­na s ko­jim bi se omo­gu­ćio sre­tan za­vr­še­tak ste­ča­ja nas­ta­vak dje­lat­nos­ti, kao i ši­re­nje uz pot­po­ru Op­ći­ne Ko­mi­ža, za po­moć ne­dav­no obra­tio Mi­nis­tar­stvu tu­riz­ma. Na­išao je, ka­že, na iz­ne­na­đu­ju­će br­zu re­ak­ci­ju i bez­re­zerv­nu po­dr­šku.

“Upu­tio sam je­dan ma­il i od­mah sam po­zvan na sas­ta­nak s no­vim mi­nis­trom tu­riz­ma An­to­nom Kli­ma­nom. Ti- je­kom nje­go­va po­sje­ta Spli­tu proš­log tjed­na sas­tan­ku je na­zo­či­la i ste­čaj­na upra­vi­te­lji­ca ho­tel­ske tvrt­ke Vis Mi­ra Haj­dić, ko­ja je ima­la slič­na pi­ta­nja. Pred­sta­vio sam na­crt stečajnog pla­na za Mo­dru Špi­lju, a mi­nis­tar je sve po­dr­žao. Ka­ko nam je re­če­no, sad oče­ku­je­mo da se taj re­sor is­ko­or­di­ni­ra s Mi­nis­tar­stvom fi­nan­ci­ja”, ka­že Bu­čan.

Na skup­šti­ni vje­rov­ni­ka u pro­sin­cu ste­čaj­ni upra­vi­telj ko­mi­ške tvrt­ke u za­da­tak je do­bio iz­ra­du stečajnog pla­na, s ti­me da je odre­đen rok od 60 da­na da ga pre­da su­du i vje­rov­ni­ci­ma. No, rok je pro­šao bez po­ma­ka, di­je­lom u pos­tiz­bor­nim zbi­va­nji­ma, a i na­kon što je Vla­da po­t­vr­đe­na is­pos­ta­vi­lo se da je za­da­tak ne­mo­gu­ća mi­si­ja, pa je Bu­čan za­tra­žio od Tr­go­vač­kog suda u Spli­tu da sa­zo­ve no­vu skup­šti­nu vje­rov­ni­ka. Na njoj će za­tra­ži­ti ze­le­no svje­tlo za no­vi rok za iz­ra­du stečajnog pla­na i pre­da­ju vje­rov­ni­ci­ma na raz­ma­tra­nje i usva­ja­nje. Na­ime, u obraz­lo­že­nju su­du ot­kri­va za­što to ni­je bi­lo mo­gu­će uči­ni­ti i na­vo­di da “ni­je bi­lo poz­na­to ko­je su oso­be iz Mi­nis­tar­stva fi­nan­ci­ja i Mi­nis­tar­stva tu­riz­ma nad­lež­ne za pri­jed­log od­lu­ke po ovom pi­ta­nju, a na os­no­vu ko­jih bi Vla­da do­ni­je­la po­treb­ne od­lu­ke”.

Iako ni­je že­lio ot­kri­ti po­je­di­nos­ti po­put iz­no­sa, doz­na­je­mo, na­crt stečajnog pla­na pre­dvi­đa da dr­ža­va dje­lo­mič­no ot­pi­še po­tra­ži­va­nja, a ka­ma­te u cje­los­ti, dok bi se do­ka­pi­ta­li­za­ci­ja pro­ve­la pre­tva­ra­njem pra­va u udje­le. Tvrt­ka bi iz ste­ča­ja iz­iš­la prak­tič­ki ka­ko je i uš­la u ve­ćin­skom dr­žav­nom vlas­niš­tvu, na­kon če­ga bi je pro­da­la. No, za ko­nač­ni pri­jed­log pla­na ko­ji bi bio pri­hvat­ljiv dr­ža­vi pri­je­ko je po­treb­no usu­gla­si­ti sta­vo­ve jer o dr­ža­vi kao naj­ve­ćem vje­rov­ni­ku ovi­si i pri­hva­ća­nje i re­ali­za­ci­ja pla­na. Od oko 90 mi­li­ju­na ku­na priz­na­tih traž­bi­na, oko 90 pos­to se od­no­si na Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja, pa se če­ka od­lu­ka tog re­so­ra, a otvo­re­no je pi­ta­nje i su­rad­nje s DORHom ko­ji ina­če dr­ža­vu zas­tu­pa u ste­ča­ju. Mo­guć­nost kup­nje tvrt­ke kao cje­li­ne ili dru­go rje­še­nje u ok­vi­ru ste- čaj­nog pla­na u ste­ča­ju se po­ten­ci­jal­no nu­di u vi­še pro­pa­lih tvrt­ki gdje su vjerovnici od­lu­či­li da duž­nik nas­ta­vi pos­lo­va­nje. Ne­ke su uš­le u zre­lu fa­zu u ko­joj bi ste­čaj­nim pla­nom, uz uvjet da to ste­čaj­ni vjerovnici pri­hva­te, pro­ve­le res­truk­tu­ri­ra­nje. Uz be­ne­fit zbog rje­ša­va­nja du­go­va, s no­vom vlas­nič­kom struk­tu­rom, vra­ti­le bi se opo­rav­lje­ne na tr­ži­šte, ali sa svje­žim ka­pi­ta­lom za pos­lov­nu eks­pan­zi­ju, što do­no­si i no­vo za­poš­lja­va­nje. Čak i po­je­di­ni ste­čaj­ni duž­ni­ci u ko­ji­ma je dav­no pres­ta­la pro­izvod­nja, za­nim­lji­vo, po no­vo­me su pod lu­pom inves­ti­to­ra, za­in­te­re­si­ra­nih da se pro­izvod­nja po­no­vo po­kre­ne, no ta­mo je sret­ni­ja si­tu­aci­ja jer po na­šim in­for­ma­ci­ja­ma dr­ža­va ne od­lu­ču­je. Za raz­li­ku od to­ga, ste­čaj­ni upra­vi­te­lji ža­le se na pro­da­ju ne­kret­ni­na, za ko­ji­ma vla­da sla­ba po­traž­nja, i to una­toč to­me što su ci­je­ne, ka­ko se iz­ra­zio je­dan upra­vi­telj, straš­no ni­ske. Kao ilus­tra­ci­ju na­vo­di još jed­nu u ni­zu pro­pa­lih draž­bi na ko­joj se ni za 20% od po­čet­ne ci­je­ne ne mo­gu pro­da­ti dva hek­ta­ra zem­lji­šta u pos­lov­noj zo­ni jed­nog ve­ćeg gra­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.